Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6.1.2 TECHNICKO EKONOMICKÉ UKAZOVATELE


V tejto časti sú niektoré technicko - ekonomické ukazovatele prevádzkovaných blokov JE Bohunice.

KOEFICIENT POHOTOVOSTI

Koeficient pohotovosti ( Unit Capability Factor -UCF) vyjadruje percentuálny pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie na bloku a energie, ktorú je blok schopný v danom časovom období vyrobiť, zohľadňujúc vonkajšie obmedzujúce vplyvy (reguláciu výkonu dispečingom a pod.). Nižšie hodnoty koeficientu na 1. a 2. bloku sú spôsobené rozšírenými generálnymi opravami na realizáciu bezpečnostných vylepšení - roky 1991 až 1993, 1996 a 1997 (viď graf a tabuľka).

LOAD FACTOR - KOEFICIENT VYUŽITIA

Koeficient využitia zohľadňuje skutočnú dodávku elektrickej energie vo vzťahu k teoreticky možnej dodávke elektrickej energie do energetickej siete, avšak nezohľadňuje vonkajšie obmedzujúce faktory (reguláciu dispečingom a pod.). Na nižšie dosahované úrovne koeficientu využitia blokov SE-EBO má výrazný vplyv zaradenie blokov V-2 do primárnej regulácie výkonu energetickej sústavy a rozšírené generálne opravy vplyvom Postupnej rekonštrukcie blokov V-1 (viď graf a tabuľka).

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

V roku 1997 vyrobili bloky v JE Bohunice celkom 10 796 904 MWh, čo predstavuje pokles o 5,6 % oproti roku 1996 ( 11 261 233 MWh ) . Dosiahnutá výroba elektrickej energie bola znížená z dôvodu plánovaných rozšírených generálnych opráv na prvom a druhom bloku a obmedzeniami SED (viď graf a tabuľka).


SE-EBO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1.blok

82,37

83,59

68,33

67,04

86,59

85,82

80,23

74,30

2.blok

78,07

74,25

75,44

60,78

80,70

84,46

74,60

63,56

3.blok

82,90

75,41

84,67

86,56

84,67

77,07

85,52

87,61

4.blok

83,15

83,06

75,05

83,16

83,85

87,52

79,15

84,51


1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1.blok

0,782

0,794

0,642

0,646

0,798

0,770

0,682

0,623

2.blok

0,751

0,723

0,761

0,576

0,773

0,780

0,699

0,599

3.blok

0,792

0,723

0,817

0,832

0,785

0,668

0,787

0,802

4.blok

0,804

0,798

0,704

0,799

0,781

0,730

0,734

0,765

 


UKAZOVATELE JZ SE-VYZ ZA ROK 1997

P.č.

Ukazovateľ

Merná

jednotka

Skutočnosť

1.

Spracovateľské linky

   

a)

množstvo spracovaného koncentrátu V-1

m3

6

b)

množstvo spracovaného koncentrátu A-1

m3

30,5

c)

množstvo spracovaného chrompiku

m3

3,1

 

2.

Množstvo skladovaného vyhoretého paliva

   

a)

palivo VVER

ks

4 362

b)

palivo A-1

ks

96

c)

odvoz paliva JE A-1

ks

32

 


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998