Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6.4 Limity výpustí RAO


Limitné hodnoty aktivity plynných a kvapalných výpustí sú súčasťou LaP schválených dozornými orgánmi. Cieľom limitov je zabezpečiť, aby výpuste rádioaktívnych látok do okolia pri normálnych i abnormálnych prevádzkových podmienkach boli také, že efektívny dávkový ekvivalent nebude u jednotlivcov z obyvateľstva väčší ako 2.10-4 Sv/rok z výpustí komínom a 5.10-5 Sv/rok z kvapalných výpustí.

V Tabuľke č.1 sú uvedené hodnoty limitov výpustí z JE Bohunice a Mochovce a v Tabuľke č. 2 sú hodnoty pre prevádzky SE-VYZ.

TABU¼KA č. 6.4.1

Limity ročných výpustí

Ventilačný komín

Kvapalné výpuste

Vzácne plyny

(ľubovoľná zmes)

Jódy

(plynná a aerosólová fáza)

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bohunice V-1

4,1 . 1015

6,75 . 1010

1,8 . 1011

1,35 . 108

Bohunice V-2

4,1 . 1015

4,4 . 1011

1,8 . 1011

5,7 . 108

1,0 . 1013

1,0 . 109

Mochovce 1,2

4,1 . 1015

1,2 . 1011

1,7 . 1011

1,2 . 1013

1,0 . 109

S A1, V1, V2

4,37 . 1013

3,8 . 1010

Limity denných výpustí

Objemová aktivita [Bq/m3]

Vzácne plyny

(ľubovoľná zmes)

Jódy

(plynná a aerosólová fáza)

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

Bq/deň

Bq/deň

Bq/deň

Bq/deň

[Bq/m3]

[Bq/m3]

Bohunice V-1

5,6 . 1013

9,25 . 108

2,5 . 109

1,35 . 108

1,95 . 108

3,7 . 104

Bohunice V-2

5,5 . 1013

6,0 . 109

2,5 . 109

1,35 . 108

1,0. 108

2 . 104

Mochovce 1,2

5,6 . 1013

1,6 . 109

2,4 . 109

1,1 . 108

4 . 104

 

 

 

TABU¼KA č. 6.4.2

Limity ročných výpustí vo ventilačnom komíne

Kvapalné výpuste

 

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Objemová aktivita

SE-VYZ

b +g

a

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

Bq/rok

Bq/rok

[Bq/m3]

[Bq/m3]

HVB

9,4 . 108

8,8 . 106

2,8 . 107

1,95 . 10 8

3,7 . 104

MSVP

3,0 . 108

Limity týždenných výpustí vo ventilačnom komíne

Bq/týždeň

HVB

9,0 . 107

8,5 . 105

Bitúmenačná linka

9,0 . 107

8,5 . 105

MSVP (denný limit)

5,0 . 106


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998