Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5. Bezpečnosť jadrových zariadení SR

    5.1 Výber lokality
        5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality
        5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce
        5.1.3 Medzinárodné dohody - ÚJD

    
5.2 Projektová príprava a výstavba
        5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby
        5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce

    
5.3 Prevádzka
        5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom
        5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku
        5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ
        5.3.4 Technická podpora prevádzky
        5.3.5 Analýza udalostí na jadrových zariadeniach
        5.3.6 Tvorba RAO

    
5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998