Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení


Popri v súčasnosti vykonávaných programoch zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1 a EMO najdôležitejším dlhodobým programom je "Program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2", ktorého ciele sú popísané v kapitole 2.2.4.

Proces zvyšovania bezpečnosti blokov V-2 v Bohuniciach rozdelený do niekoľkých etáp:

1. etapa - vyriešenie aktuálnych problémov, reprezentuje modifikácie s nižšími nákladmi. Je ich možné realizovať počas "Postupnej rekonštrukcie" na V-1. Vykonanie nového bezpečnostného hodnotenia blokov V-2, identifikácia bezpečnostných problémov a určenie priority realizácie opatrení.

2. etapa - obdobie realizácie opatrení z Rozhodnutia ÚJD č. 4/96, 2. a 3. kategórie bezpečnostných opatrení prezentovaných v dokumente MAAE WWER-EBP03/96, opatrenia zo Záverečnej bezpečnostnej správy (inovovanej po 10 rokoch prevádzky), spracovanie predbežnej a bezpečnostnej dokumentácie na ďalšie etapy rekonštrukcie - Úvodný projekt.

3. etapa - vykonanie opatrení zahrnutých v Úvodnom projekte a opatrení týkajúcich sa zvýšenia nominálneho inštalovaného výkonu

4. etapa - vykonanie opatrení potrebných na dosiahnutie predĺženej životnosti blokov V-2 v Bohuniciach na 40 rokov.

Modernizačný program na JE V2 zahŕňa výsledky činností, ktoré sa uskutočnili v uplynulých rokoch s cieľom vytipovať významné akcie vedúce k zaisteniu a zvýšeniu jadrovej bezpečnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti prevádzky po dobu projektovanej životnosti. Základnými zdrojmi, z ktorých sa vychádza pri definovaní návrhov zvýšenia jadrovej bezpečnosti sú požiadavky vyplývajúce z odporúčaní z Prevádzkovej bezpečnostnej správy JE V2 po 10. rokoch prevádzky, požiadavky ÚJD z rozhodnutia č. 4/96, súčasné trendy zvyšovania bezpečnosti JE sformulované v návodoch a štandardoch MAAE – EBP WWER-03/96, záveroch misií, ktoré sa uskutočnili v SE-EBO, Štúdia PSA 1. úrovne. Do modernizačného programu sú zahrnuté aj modernizačné a prevádzkové skúsenosti z "Klubu prevádzkovateľov V 213". Návrh časového postupu realizácie programu je na obr. 5.4.1.

Obr. č. 5.4.1 Harmonogram programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2

 

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré najvýznamnejšie bezpečnostné problémy (kategórie III. a II.) riešené v rámci "Programu modernizácie a zvyšovanie jadrovej bezpečnosti blokov JE V2" :

 

Realizáciou "Programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2" sa dosiahne zvýšenie jadrovej bezpečnosti na úroveň súčasne platných štandardov daných požiadavkami ÚJD a odporúčaniami MAAE platnými všeobecne pre JE, špecificky pre VVER 440/V213 a zvýšenie spoľahlivosti a ekonomiky prevádzky blokov JE V-2.


  <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

  Zdroje pôvodného textu správy:
  Copyright © UJD SR, 1998
  Copyright © SE, a. s., 1998


  Text je totožný s originálnym prekladom
  Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
  Copyright © INFELEN, 1998