Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3.6 Tvorba RAO


Tvorba RAO a jeho následné spracovávanie a likvidácia sú v popredí záujmu ÚJD, ktorý
v roku 1997 uskutočnil hĺbkovú inšpekciu zameranú na previerku evidencie, uskladnenia
a následného spracovania a likvidácie RAO v SE- EBO. Zo záverov inšpekcie vyplynul
a potreba zmluvne zaväzovať a motivovať dodávateľov vo väzbe na minimalizáciu RAO počas výkonu prác na zariadeniach primárneho okruhu.

Množstvá kvapalných a pevných RAO, ktoré vznikli v prevádzke na jednotlivých blokoch SE-EBO v rokoch 1990 až 1997 sú znázornené v nasledujúcich grafoch.

 

Z uvedených grafov vyplýva, že na blokoch Bohunice V-1 je celková tvorba RAO vyššia ako na blokoch V-2. Zvýšená produkcia pevných a taktiež kvapalných RAO na blokoch V-1 v rokoch 1992 a 1993 a tiež v rokoch 1996 - 1997 bola spôsobená realizáciou Malej rekonštrukcie, resp. rozšírených generálnych opráv tak na 1. ako aj na 2. bloku počas Postupnej rekonštrukcie. Počas týchto odstávok boli vykonané rozsiahle úpravy na zariadeniach primárneho okruhu spojené so zvýšenou tvorbou pevného RAO.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998