Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3.4 Technická podpora prevádzky


V organizačných jednotkách prevádzkovateľa sú začlenené úseky technickej podpory a bezpečnosti, ktorých hlavnou úlohou je:

 1. organizovanie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a občanov v okolí JE pred ionizujúcim žiarením aplikovaním princípu ALARA pri práci s ionizujúcim žiarením,
 2. organizovanie vonkajšej a vnútornej radiačnej kontroly, osobnej dozimetrickej kontroly a výkon dozoru nad dodržiavaním pravidiel radiačnej bezpečnosti,
 3. vypracovanie predprojektovej dokumentácie až po požiadavku na investovanie v oblastiach:
  1. zvyšovania bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky
  2. zabezpečenia projektov modifikácii jadrových zariadení, riadenia a koordinácie programu hodnotenia zvyškovej životnosti

 4. organizovanie spracovania prevádzkových predpisov pre normálnu a havarijnú prevádzku a ostatnej prevádzkovej dokumentácie a jej trvalú aktualizáciu
 5. výkon dozoru nad dodržiavaním pravidiel jadrovej bezpečnosti pri prevádzke a posudzovanie všetkých projektov zmien zariadení a režimov prevádzky z hľadiska jadrovej bezpečnosti
 6. organizovanie analýzy udalostí na jadrových zariadeniach, vypracovanie ich rozborov a celkovú organizáciu spätnej väzby z vlastných i cudzích jadrových zariadení
 7. pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (PSA) a ich aplikáciu
 8. stanovenie programu periodických skúšok zariadení a systémov dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti,
 9. vedenie evidencie jadrových materiálov, výpočty zavážky paliva a stratégiu palivového cyklu, výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou počas výmeny paliva a fyzikálneho spúšťania
 10. organizácia a zabezpečovanie bezpečnostných havarijných analýz
 11. riadenie technicky zameraných projektov medzinárodnej spolupráce (projekty PHARE a pod.)
 12. zabezpečenie požiarnej ochrany
 13. organizovanie a koordináciu styku útvarov s orgánmi štátneho dozoru v oblasti jadrovej a technickej bezpečnosti
 14. riadenie a organizácia celej oblasti havarijného plánovania

Prevádzkovateľ spolupracuje pri zabezpečovaní vyššie uvedených úloh s externými podpornými organizáciami ako sú napr.:

Poradnými orgánmi vedenia v jednotlivých organizačných jednotkách prevádzkovateľa sú "Výbory jadrovej bezpečnosti". Ich hlavnou úlohou je hodnotiť úroveň a navrhovať riešenia komplexných problémov bezpečnosti jadrových zariadení.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998