Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ


Prevádzka, údržba, previerky systémov a riešenie prechodových a havarijných stavov jadrových zariadení sa vykonávajú podľa riadiacej a prevádzkovej dokumentácie, ktorá je vyžadovaná vo Výnose ČSKAE č.6/1980.

Na riadenie celej oblasti dokumentácie sú na jednotlivých elektrárňach konštituované dokumentačné odbory. Medzi ich hlavné úlohy patrí:

Postupy, zásady a pokyny na spracovanie prevádzkovej dokumentácie sú podrobne popísané v príslušných normách a návodoch systému QA. Každý prevádzkový dokument prechádza pripomienkovacím a schvaľovacím procesom na jednotlivých zainteresovaných útvaroch a nakoniec je schvaľovaný námestníkom riaditeľa pre prevádzku. Rovnakým postupom sa riadi aj proces zmien a dodatkov v jednotlivých dokumentoch.

V ďalšom texte sú popísané nasledujúce základné druhy používanej dokumentácie:

 1. Prevádzková dokumentácia

je súhrn dokumentov, ktoré sú vypracované pre stanovenie spôsobu organizácie, riadenia a kontroly prevádzky, stanovenie spôsobu obsluhy technologického zariadenia v nominálnych ustálených a prechodových stavoch, v abnormálnych a havarijných stavoch. Stanovuje tiež postupy pre výkon niektorých činností priamo súvisiacich s prevádzkou, dokumentovanie kvality zariadenia, určenie funkčných povinností zamestnancov obsluhy, zabezpečenie požiarnej ochrany prevádzkových pracovísk a pre dokumentovanie priebehu prevádzky a súvisiacich skutočností.

Prevádzkovú dokumentáciu možno rozdeliť na:

  1. prevádzkové predpisy. Prevádzkové predpisy určujú spôsob obsluhy technologického zariadenia v normálnych, ustálených a prechodových režimoch ako aj v havarijných stavoch. Ďalej stanovujú podmienky a spôsob nábehu a odstavenia zariadení. Zostavujú sa podľa návodov na obsluhu od výrobcu, projektových podkladov, typových predpisov a direktívnych materiálov ako aj na základe prevádzkových skúseností, výsledkov experimentov a s ohľadom na miestne pomery v elektrárne. Každý predpis pozostáva z prevádzkovej časti a popisnej časti. V súčasnej dobe beží v elektrárni Bohunice projekt spracovávania novej generácie prevádzkových predpisov. Hlavná zmena okrem formálnej zmeny grafickej úpravy je prepracovanie prevádzkovej časti na manipulačné karty, ktoré sú spracované do formy krokových postupov. Vykonanie činnosti podľa manipulačnej karty je potvrdzované podpisom zodpovedného zamestnanca. Doplnenie predpisov o manipulačné karty bolo pripravované pre JE Mochovce už v priebehu výstavby , podľa skúseností z takto spracovaných predpisov pre JE ISAR 2/Nemecko/ a boli overené v priebehu spúšťania elektrárne. Prevádzkové predpisy sa musia prekontrolovať minimálne 1 krát za 3 roky na potvrdenie ich aktuálnosti .
  2. ostatná operatívno-prevádzková dokumentácia. Do tejto skupiny patrí:
   Operatívne schémy
   - schematicky zobrazujú určitú ucelenú časť technologického zariadenia s vyznačeniami ovládacích prvkov snímačov s určením ich funkcií v systéme kontroly a riadenia. Jeden krát za 3 roky vykonáva príslušné oddelenie prevádzky kontrolu súladu so skutočným stavom s vyznačením previerky.
   Harmonogramy previerok ochrán a blokád a prepínania zariadení. Zostavujú sa na základe požiadaviek na kontrolu zariadení vyžadovaných v LaP a PP.
   Funkčné povinnosti. Spracovávajú sa pre všetky zmenové obslužné funkcie JE podľa organizačného poriadku. Poslaním tejto dokumentácie je vymedziť organizačné vzťahy obslužných zamestnancov, požiadavky na rozsah znalostí prevádzkovej dokumentácie a hlavné pracovné povinnosti a zodpovednosť pri výkone funkcie.
  3. požiarne poriadky pracovísk. Spracovávajú sa pre pracoviská a objekty, v ktorých je zvýšené nebezpečie vzniku požiaru. Hlavnou úlohou požiarnych poriadkov je stanovenie požiadaviek na požiarnu ochranu z hľadiska maximálneho zabezpečenie pracovísk, bezpečnosti zamestnancov a jadrovej bezpečnosti bloku

 1. Dokumentácia na previerky a skúšky zariadení

Surveillance programy slúžia na vykonávanie testov a skúšok zariadení. Uplatňuje sa rozsiahly systém "Surveillance programov" podrobne popísaný v normách QA "Periodické skúšky systémov a zariadení". Na ich vypracovanie bol využitý bezpečnostný návod MAAE SG 50-O8. Určené sú zariadenia pre ktoré musia byť tieto programy spracované (v prvom rade medzi ne patria bezpečnostné systémy), zásady pre ich spracovávanie, organizáciu a vyhodnocovanie skúšok.

"Surveillance program" je písomný program na odskúšanie príslušného systému alebo zariadenia. Personál podľa neho postupuje krok po kroku a zaznamenáva priebeh skúšky, čím sa výrazne znižuje pravdepodobnosť jeho omylu. Nie je dovolené preskakovať body ani meniť znenie programu. U niektorých programov je vyžadovaná aj nezávislá previerka. V programe sú určené:

Odbory jadrovej bezpečnosti riadia celý proces jednotného spracovávania "Surveillance programov", evidencie a vyhodnocovania skúšok.

Dokumentácia vykonaných kontrol sa používa na vykonávanie prevádzkových kontrol (in-service inspection) a slúži na :

Kontrolná dokumentácia pozostáva z nasledovných dokladov:

 1. Technologické a pracovné postupy údržby

Zabezpečenie jasnej štruktúry predpisov, ich obsahu a zaradenia kontrolných bodov kvality je vyriešené v smernici QA "Smernica pre technologické postupy, metodiky a návody". Sú v nej popísané technologické a pracovné postupy, ich grafická úprava, organizačné a technické údaje, obsah textov ako i postup pri vypracovávaní, aktualizovaní a schvaľovaní technologických a pracovných postupov.

Všetky technologické postupy pre vybrané zariadenia obsahujú "Kontrolný list vykonaných operácii" so stanovenými bodmi pozastavenia prác na predchádzanie vzniku nezhôd ako i k zvýšeniu jadrovej a klasickej bezpečnosti.

Vytvorenie a používanie referenčných postupov vytvára ochranu voči vzniku nesúladu pri tvorbe technologických postupov, určuje ich jednoznačnosť. Referenčné postupy sú prvými schválenými výtlačkami, slúžiacimi na porovnanie zhody kópii pri ich autorizácii pre bežné použitie.

Pri realizácii prác sa používajú kópie referenčných postupov autorizované autorom.

Povinným používaním vzťažného odkazu, t.j. čísla pracovného príkazu na dokumentoch údržby sa zabezpečuje dobrá identifikovateľnosť a sledovateľnosť týchto dokumentov a tým aj správnosť ich použitia.

Pevný harmonogram posudzovania a vypracovania všetkých údržbárskych predpisov je súčasťou QA programu. Sledovanie údržbárskych akcií je súčasťou plánovanej starostlivosti o základné prostriedky v informačnom systéme SOZAR, resp. ARGO - "Starostlivosť o zariadenia", v  ktorom je vypracovaný ročný plán opráv, ktorý je rozpracovaný do mesačného a týždenného plánu opráv.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998