Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku


Limity a podmienky pre prevádzku (LaP) boli vyžadované už bývalou ČSKAE ako súčasť Bezpečnostnej správy. Pre bloky V-1 boli vydané LaP pred uvedením do prevádzky v roku 1978, pričom ich posúdenie bolo vykonávané rôznymi výskumnými ústavmi, medzi inými aj VÚJE Trnava . V polovici osemdesiatych rokov boli LaP pre bloky VVER-440/230 revidované podľa návodu MAAE SG 50-O3, pričom bol využitý formát spoločnosti Westinghouse a návody US NRC pre bloky PWR. Po schválení dozorným orgánom vstúpili do platnosti v roku 1988. Na je blokoch V-2 sú LaP spracované do uvedenej formy od spustenia oboch blokov do prevádzky.

Na všetky jadrové zariadenia v SR existujú LaP, ktorých formát a obsah sleduje návody MAAE a US NRC. U každej limitnej podmienky je uvedený:

Od 1.10.1995 boli LaP V-1 novelizované a rozdelené na tri samostatné dokumenty (formát a obsah sleduje návody MAAE a US NRC):

V marci 1998 boli vydané nové La P JE V-2 ktoré sú predmetom schvaľovania ÚJD a sú rozdelené na dva samostatné dokumenty:

Stav plnenia limitov a podmienok je priebežne sledovaný obslužným zmenovým personálom a denne technickým podporným personálom.

Pred prechodom bloku do režimu s nižším poradovým číslom je obslužný personál povinný preveriť možnosť prechodu na základe kontrolných listov, ktoré sú súčasťou prevádzkovej dokumentácie. Kontroluje sa splnenie všetkých limitov a podmienok platných pre tento režim. Až po preverení plnenia všetkých LaP dáva zmenový inžinier súhlas na tento prechod.

Povinnosť jednotlivých zodpovedných zamestnancov resp. útvarov prevádzkovateľa informovať dozorné orgány o vzniku situácie "Porušené LaP" je uvedená v LaP ako i v smernici zabezpečovania kvality "Riešenie udalostí na jadrových zariadeniach" , kde sú v zásade tri úrovne hlásenia:

V prípade vzniku potreby úpravy v LaP je vypracovaný dodatok k predpisu s príslušným zdôvodnením a táto zmena nadobúda platnosť až po schválení dozorným orgánom.

Odbory dozoru nad jadrovou bezpečnosťou prevádzkovateľa periodicky štvrťročne a ročne vypracovávajú správu o stave jadrovej bezpečnosti, ktorú predkladajú vedeniu elektrární. Časťou správy je aj vyhodnocovanie celej oblasti LaP. Ukazovateľmi sú počet zmien LaP, povolené čerpanie doby plynúcich nesplnených limitných podmienok, doba nepohotovosti bezpečnostných systémov a prípadné narušenia LaP.

LaP pre Elektráreň Mochovce boli ÚJD predložené v rámci posudzovania Predprevádzkovej bezpečnostnej správy. UJD predložený návrh posúdil a schválil. LaP vychádzajú z dokumentu MAAE 50-SG - O3 . Po formálnej stránke majú rovnakú štruktúru ako v prípade elektrárne Bohunice pričom po vecnej stránke sú doplnené o LaP , ktoré vychádzajú z špecifík projektového riešenia pre elektráreň Mochovce.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998