Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom


Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou definuje podmienky udelenia oprávnenia na jednotlivé fázy jadrového zariadenia a teda aj pre jeho uvádzanie do prevádzky a prevádzku. Primárnu zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť má prevádzkovateľ. Zákon stanovuje aj jednotlivé povinnosti a zodpovednosti prevádzkovateľa pre oblasť prevádzky, havarijného plánovania, zabezpečovania kvality, jadrovej bezpečnosti, zodpovednosti za škody apod., ktorých plnenie musí preukazovať dozornému orgánu.

Výnos ČSKAE č.6/1980 stanovuje detailnejšie požiadavky na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrových zariadení.

K žiadosti o vydanie povolenia ÚJD na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky je prevádzkovateľ podľa Atómového zákona a Výnosu ČSKAE č. 6/1980 povinný predložiť nasledovnú bezpečnostnú dokumentáciu:

Do procesu licencovania vstupujú okrem ÚJD aj ďalšie štátne orgány (viď aj kapitolu 3.1.3.1):

Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia vydá ÚJD po predložení žiadosti prevádzkovateľa doloženej správou o vyhodnotení etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

Počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzky je prevádzkovateľ povinný dodržiavať posúdenú a schválenú dokumentáciu. Prípadné odchýlenie sa od nej je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu ÚJD.

Pri svojej činnosti sa prevádzkovateľ riadi aj bezpečnostnými štandardmi MAAE ako sú predpisy SC 50-C-O "Bezpečnosť pri prevádzke jadrových elektrární, SC 50-C-QA "Zabezpečovanie kvality na jadrových elektrárňach" a prislúchajúcimi návodmi.

Koncepcia bezpečnosti jadrových elektrární je založená na tzv. "stratégii ochrany do hĺbky", ktorá je pri projektovaní a prevádzke jadrových elektrární využívaná všeobecne vo svete. Pri posudzovaní bezpečnosti JZ, ÚJD hodnotí schopnosť zariadení plniť bezpečnostné funkcie v zmysle projektu tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň ochrany do hĺbky.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998