Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce


Lokalita Mochovce

V roku 1973 bol spracovaný generálnym riaditeľstvom Slovenských energetických podnikov investičný zámer pre výstavbu jadrovej elektrárne s blokmi 440MW v lokalite Mochovce. Východiskovým podkladom bola štúdia "Výber lokalít pre umiestnenie JE na území Slovenska a ich technicko-ekonomické vyhodnotenie, aj s posúdením dopadu umiestnenia JE na okolie lokality. Z dôvodu zmeny orientácie v rozvoji výstavby JE na bloky VVER -1000 bola však následná príprava v lokalite pozastavená a až v roku 1978 bolo znova stavenisko pripravované k realizácii podľa pôvodného zámeru..

Predprojektová príprava jadrovej elektrárne Mochovce o celkovom inštalovanom výkone 4x440MW bola zahájená na základe vyjadrenia Československej komisie pre atómovú energiu z 14.3.1979 a nasledovného súhlasu Federálneho ministerstva palív a energetiky

Z pohľadu ďalšieho postupu výstavby bol rozhodujúcim rok 1988,kedy bolo vzhľadom na pretrvávajúce problémy, rozhodnuté o nevhodnosti nasadenia pôvodne navrhovaného systému ASRTP JE Mochovce a zahájená príprava výberu nového dodávateľa ASRTP. Výber riadiaceho systému bol ukončený v roku 1991 a bol vybraný riadiaci systém firmy SIEMENS.

Nedostatok finančných prostriedkov v roku 1991 znamenal pozastavenie projektových prác a postupne aj výstavby blokov JE Mochovce.

Nový rozbeh projektových aj realizačných prác začal v roku 1996 po podpísaní dodávateľských a úverových zmlúv a v 06/96 boli zahájené práce na revíziách stavebnej a technologickej časti.

V súčasnosti sa na území SR neplánuje výstavba jadrovej elektrárne na inej lokalite ako Bohunice a Mochovce.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998