Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.1.3 Medzinárodné dohody - ÚJD


V súvislosti s plánovaním a budovaním jadrových zariadení na území Slovenskej republiky sú platné všetky dvojstranné dohody so susednými štátmi uvedené v ods. 4.7.7. Na základe týchto dohôd je Slovenská republika povinná informovať susedné štáty o plánovaných jadrových zariadeniach a predpokladanej dobe uvedenia budovaných jadrových zariadení do prevádzky.

Čo sa týka mnohostranných dohovorov Slovenská republika je signatárom nasledovných dohovorov :

 1. Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice štátov
 2. Dohovor vychádza z potreby medzinárodnej spolupráce pri hodnotení vplyvov na životné prostredie, predovšetkým pokiaľ presahujú hranice jednotlivých štátov. Zdôrazňuje nevyhnutnosť opatrení, vykonávaných štátmi s cieľom zabezpečiť, aby bolo na základe ich právnych ustanovení, administratívnych opatrení a národnej politiky vykonávané hodnotenie vplyvu jednotlivých činností v rámci štátov na životné prostredie.

  Dohovor bol predstaviteľmi ČSFR podpísaný dňa 25.2.1991.Slovenská republika dohovor zatiaľ neratifikovala.

  Dohovor bol implementovaný do vnútroštátnej legislatívy Zákonom NR SR o posudzovaní vplyvu na životné prostredie č.127/1994 Z.z. Uvedený zákon v Prílohe 5 stanovuje, že výstavba jadrových elektrární podlieha medzinárodnému prerokovaniu z hľadiska vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

   

 3. Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 4. Cieľom dohovoru je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v súvislosti s nebezpečenstvom poškodzovania ľudského zdravia a životného prostredia spôsobeného nebezpečnými odpadmi a inými odpadmi a ich pohybom cez hranice štátov. Na základe Dohovoru by štáty mali prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s nebezpečnými odpadmi a inými odpadmi vrátane ich pohybu cez hranice štátov a zneškodňovania bolo v súlade s ochranou ľudského zdravia a životného prostredia.

  Dohovor nadobudol platnosť pre ČSFR 5.mája 1992 a Slovenská republika notifikovala sukcesiu 28.mája 1993 s platnosťou od 1.januára 1993.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998