Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce


Kritériá pre umiestňovanie jadrových zariadení pre staršie bloky VVER-440/230 zodpovedali vtedajším sovietskym normám a prístupom, kde najdôležitejším kritériom bola rádiologická ochrana obyvateľstva vzdialenosťou (zodpovedajúca aj prístupom vo svete v päťdesiatych rokoch). Pri výbere lokality sa uplatňovala zásada trojkilometrovej ochrannej zóny bez trvalého osídlenia.

V čase umiestňovania, projektovania a výstavby JE Bohunice neboli v Československu ani vo svete štandardy na výstavbu JE v seizmickej oblasti. Bol použitý Československý štandard "Seizmické zaťaženie stavieb". Tento štandard počítal so zemetrasením s pravdepodobnosťou raz za dvesto rokov a s hodnotou intenzity zemetrasenia 6,4o MCS v lokalite Jaslovských Bohuníc. Výskyt zemetrasenia s intenzitou 8o MCS, ktoré bolo zaznamenané v roku 1906 ako najsilnejšie zemetrasenie v okolí s epicentrom vo vzdialenosti 17 km v oblasti pohoria Malé Karpaty sa v lokalite elektrárne hlavne s ohľadom na reliéf a sklon oblasti nepredpokladal.

Prehodnotenie seizmického zaťaženia lokality Jaslovské Bohunice bolo začlenené do projektov zvyšovania bezpečnosti blokov JE Bohunice. Z výpočtov, potvrdených následnými misiami MAAE uvedenými v kapitole 2.1.1 vyplynul výsledný seizmický vplyv:

Z výpočtov a analýz vyplynulo zvyšovanie seizmickej odolnosti budov a konštrukcií  Kategórie 1, ktoré musia odolať zemetraseniu SSE bez poškodenia. Do tejto kategórie patria budovy a konštrukcie, ktorých zlyhanie môže spôsobiť poškodenie komponentov alebo systémov potrebných na bezpečné odstavenie a dochladenie reaktora alebo ktorých zlyhanie môže spôsobiť únik rádioaktivity. Zoznam týchto budov a konštrukcií bol odsúhlasený MAAE.

V 09/79 boli vypracované podklady pre výber staveniska MOCHOVCE v zmysle platnej legislatívy, ktorý sa uskutočnil v 11/79. K 31.01.1980 bola generálnym projektantom vypracovaná a odovzdaná investorovi štúdia súboru stavieb, spracovaná v prehĺbenej náplni nad rámec vyhl.163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb. ŠSS bola vypracovaná vtedy, keď ešte neboli doriešené základné problémy odsúhlasenia generelu elektrárne sovietskym projektantom, s ktorým nebolo možné generel prerokovať pre nedoriešenie úrovne seizmicity staveniska JE. Otázka seizmicity bola uzavretá v 07/80 a v 09/80 sa uskutočnil podrobnejší geologický prieskum.

Nepriaznivé výsledky prieskumu si vynútili posun staveniska hlavných výrobných blokov, aby bola splnená požiadavka umiestnenia objektov I. kategórie seizmickej odolnosti podľa vtedy platných sovietskych noriem (VSN 15-78). Generel staveniska bol dopracovaný v 03/81. Komisionálny výber staveniska sa uskutočnil v 11/79.

Dňa 18.9.1980 bolo na ONV Levice prevedené územné konanie, na základe ktorého bolo vydané územné rozhodnutie a jeho dodatok, vzhľadom na doriešenie umiestnenia JE Mochovce z pohľadu problematiky seizmicity v 06/81. Následne bolo zahájené generálnym projektantom spracovanie "Projektovej úlohy" v zmysle vyhlášky 163/73 Zb. o dokumentácii stavieb a zahájené prípravné práce v lokalite Mochovce.

Pôvodný projekt JE Mochovce bol spracovaný na základe vedomostí o seizmickom ohrození lokality z obdobia prípravy a projektovania stavby JE Mochovce v osemdesiatych rokoch, berúc do úvahy VI. stupeň stupnice MSK pre bezpečné odstavenie reaktora pri zemetrasení a hodnotu zrýchlenia v horizontálnom smere PGA = 0,06 g. Legislatívny vývoj prezentovaný odporúčaním MAAE 50-SG-D15, odporúča pre jadrové elektrárne najnižšiu hodnotu zrýchlenia 0,1 g v horizontálnom smere.

Na základe toho boli v rámci programu zvyšovania bezpečnosti bloku SE-EMO 1 prehodnotené seizmicky "Vybrané stavebné objekty a technologické systémy" a postupne sa realizujú vylepšenia stavebných konštrukcií.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998