Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality


Slovenská republika neplánuje v blízkej budúcnosti výber novej lokality s jadrovým zariadením. Koncepcia rozvoja energetiky predpokladá ukončenie už rozostavanej jadrovej elektrárne Mochovce. Proces výberu úložiska pre vysokoaktívny odpad (prípadne pre vyhorené palivo) je v štádiu prípravy a bol uskutočnený len všeobecný geologický prieskum (SE a.s.).

Ak ide o stavbu jadrového zariadenia, navrhovateľ prikladá k návrhu na vydanie územného rozhodnutia súhlas ÚJD udelený na základe posúdenia zadávacej bezpečnostnej správy, ktorá obsahuje tiež zhodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti (Vyhláška FMTIR č.85/1976 Zb. § 7).

Všeobecné základné požiadavky na územia - technické a urbanistické riešenie výstavby jadrovoenergetických zariadení sú dané vyhláškou FM TIR č.83/1976, § 88.

Technické podrobnosti pre jadrovoenergetické zariadenia sú stanovené výnosom ČSKAE č.4/1979 o všeobecných kritériách zabezpečenia jadrovej bezpečnosti pri umiestňovaní stavieb s jadrovoenergetickým zariadením. Výnos stanovuje vylučujúce kritériá 1. Stupňa :

Tieto kritériá jednoznačne vylučujú využitie území na daný účel. Podmienečne možno využívať územia, ktoré spadajú do vylučujúceho kritéria 2. Stupňa ako sú napr.:

Ostatné kritériá, ako rýchlosť a smer toku podzemných vôd, spôsob zásobovania obyvateľstva, vzdialenosť štátnych hraníc a podobne, slúžia len pre porovnanie lokalít.

Zariadenia dôležité pre jadrovú bezpečnosť energetického zariadenia musia byť riešené tak, aby pri živelných udalostiach, ktoré možno reálne predpokladať (zemetrasenie, víchrica, zákopy, atď.), alebo udalosti vyvolané ľudskou činnosťou (pád lietadla, výbuch v okolí elektrárne) bolo možné reaktor bezpečne odstaviť. Pri navrhovaní sa musia uvážiť najzávažnejšie prírodné javy, historicky zaznamenané v danej lokalite a v jeho okolí (výnos ČSKAE č.2/1978, § 10).

Projektová dokumentácia pracovísk so zdrojmi žiarenia sa musí v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie všetkých okolností súvisiacich s ochranou zamestnancov a okolia predložiť na schválenie orgánom hygienickej služby. Pri rozhodovaní o výstavbe závodov a zariadení (aj jadrových), ktoré pri plánovanej prevádzke uvádzajú alebo v prípade nehôd môžu uviesť do životného prostredia rádioaktívne látky, sa musia zhodnotiť aj dôsledky tejto prevádzky alebo nehôd pre obyvateľstvo v ich okolí. Orgánom rozhodujúcim o takejto výstavbe je nevyhnutné predložiť podklady o rozsahu expozície obyvateľov pri prevádzke alebo v dôsledku nehody (vyhláška MZ SR č.65/1972 § 8 bod 4 a bod 5).

Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí ustanovuje povinnosť osobitne chrániť zdravie pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia (§ 9 bod b)

Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upravuje postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb a zariadení pred rozhodnutím o ich povolení. Cieľom posudzovania je najmä :


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998