Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4. Všeobecné aspekty bezpečnosti

    4.1 Priorita bezpečnosti
        4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti
        4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti
        4.1.3 Úloha dozorného orgánu


    4.2 Finančné a ľudské zdroje
        4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti
        4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ
        4.2.3 Ľudské zdroje

    
4.3 Ľudský činiteľ
        4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia
        4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám
        4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
        4.3.4 Úloha dozorného orgánu

    
4.4 Systém zabezpečovania kvality prevádzkovateľa
        4.4.1 História budovania Systému kvality SE a.s.
        4.4.2 Koncepcia kvality
        4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE a.s.
        4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE a.s.
        4.4.5 Úloha dozorného orgánu

    
4.5 Hodnotenie a overovanie bezpečnosti
        4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných reaktorov
        4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových reaktorov ÚJD
        4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov
        4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-230 JE Bohunice
        4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Bohunice
        4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Mochovce
        4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti

    
4.6 Radiačná ochrana
        4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia
        4.6.2 Implementácia legislatívy v oblasti radiačnej ochrany
        4.6.3 Monitorovanie radiačnej situácie prevádzkovateľom
        4.6.4 Aktivity dozorných orgánov
    
4.7 Havarijná pripravenosť
        4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa
        4.7.4 Plány ochrany obyvateľstva (vonkajšie havarijné plány)
        4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu
        4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti
        4.7.7 Medzinárodné dohody

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998