Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.7 Medzinárodné dohody


4.7.7.1 Dohovory v depozite Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Slovenská republika je signatárom medzinárodných dohovorov v oblasti včasného informovania v prípade jadrovej havárie a v oblasti vzájomnej pomoci v prípade jadrovej havárie, čím je zabezpečená medzinárodná spolupráca pri minimalizovaní prípadných následkov jadrovej havárie. Dohovory sa týkajú predovšetkým technicko-organizačného zabezpečenia opatrení na zníženie vplyvov radiačného žiarenia na ľudí a životné prostredie v dôsledku havárií v jadrových zariadeniach.

Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie a Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia

Slovenská republika notifikovala sukcesiu k obom dohovorom 10.februára 1993 s platnosťou od
1. januára 1993. Odborným gestorom za splnenie ustanovení dohovoru je ÚJD, ktorý je zároveň styčným miestom SR pre včasné oznamovanie jadrovej havárie. Slovenská republika sa prostredníctvom ÚJD zúčastňuje pravideln
e na medzinárodných cvičeniach. Od uvedenia dohovorov do platnosti nedošlo na území Slovenskej republiky k havárii, ktorá by vyžadovala plniť ustanovenia dohovorov.

4.7.7.2 Dohody a spolupráca so susednými krajinami

V nadväznosti na čl.9 Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie Slovenská republika sukcedovala prípadne uzatvorila dvojstranné dohody v oblasti včasného oznamovania jadrovej havárie, výmeny informácií a spolupráci. Dohody stanovujú formu, spôsob a rozsah informácií poskytovaných zmluvným stranám v prípade havárie, ktorá súvisí s jadrovými zariadeniami alebo jadrovými činnosťami a stanovujú koordinátorov styčných miest. Zmyslom uvedených dohôd je prispieť k minimalizácii rizika a dôsledkov jadrových havárií, ako aj vytvoriť rámec pre dvojstrannú spoluprácu a výmenu informácií v oblastiach obojstranného záujmu v súvislosti s mierovým využívaním jadrovej energie a ochranou pred žiarením.

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred žiarením (Viedeň, 25.októbra 1989).

V rámci dohody sa pravidelne ročne uskutočňujú stretnutia predstaviteľov vládnych organizácií Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Posledné stretnutie sa konalo v r.1998.

Predstavitelia vládnych organizácií Slovenskej republiky a Rakúskej republiky si vymieňajú informácie a skúsenosti predovšetkým v oblasti havarijnej pripravenosti a to na špeciálnych stretnutiach expertov, pričom významná je účasť rakúskych expertov ako pozorovateľov na havarijných cvičeniach v Slovenskej republike.

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením (Viedeň, 20.septembra 1990)

Na základe dohody sa pravidelne ročne uskutočňujú stretnutia predstaviteľov vládnych organizácií Slovenskej republiky a Maďarskej republiky s cieľom výmeny informácií a skúseností v oblasti bezpečného využívania jadrovej energie a radiačných technológií. Posledné stretnutie sa konalo v r. 1997. Zároveň je rozvinutá spolupráca v oblasti havarijného plánovania s účasťou predstaviteľov oboch zmluvných strán na havarijných cvičeniach.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi (Bratislava, 8.marca 1996).

Na základe uvedenej dohody uskutočňujú sa pravidelné stretnutia expertov predovšetkým v oblasti výmeny skúseností pri výkone dozorných činností s cieľom zabezpečenia najvyššej úrovne bezpečnosti jadrových zariadení a bezpečnosti zaobchádzania s jadrovými materiálmi a intenzívne sa spolupracuje v oblasti havarijného plánovania pri budovaní krízových centier dozorov.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením (Bratislava,17.septembra 1996).

V zmysle dohody sa uskutočňujú ročné stretnutia predstaviteľov vládnych organizácií Slovenskej republiky a Poľskej republiky s cieľom výmeny informácií a skúseností v oblasti bezpečného využívania jadrovej energie a radiačných technológií. Posledné stretnutie sa konalo v r. 1997

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Podpis uvedenej dohody sa predpokladá v r. 1998 a jej cieľom je nielen stanovenie formy a spôsobu odovzdávania informácií v prípade jadrovej havárie, výmena informácií a skúseností v oblasti využívania jadrovej energie pre mierové účely, ale aj posilnenie vzájomnej dôvery a informovanosti v tak citlivej otázke ako je bezpečnosť jadrovej energetiky.

 

Okrem dohôd so susednými štátmi má Slovenská republika uzatvorené nasledovné dohody o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie:

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením (Praha, 30.mája 1990)

I keď sa po rozdelení ČSFR zmenila geopolitická situácia Dohoda je naďalej v platnosti a Slovenská republika si záväzky z nej vyplývajúce v súvislosti s včasným oznamovaním jadrových havárií a výmenou informácií plní.

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie (Viedeň,13.júna 1991).

Dohoda je zameraná predovšetkým na výmenu informácií a skúseností v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom stretnutí, výcviku expertov a výmeny počítačových programov.

Dohoda medzi Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky a Komisiou jadrového dozoru Spojených štátov amerických o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti ( Washington, 10.novembra 1995)

Dohoda je zameraná na výmenu technických informácií a spoluprácu vo veciach jadrovej bezpečnosti, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom stretnutí a výcviku expertov a výmeny počítačových programov.  <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

  Zdroje pôvodného textu správy:
  Copyright © UJD SR, 1998
  Copyright © SE, a. s., 1998


  Text je totožný s originálnym prekladom
  Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
  Copyright © INFELEN, 1998