Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti4.7.6.1 Protihavarijná príprava personálu v SE, a.s.

V odštepných závodoch SE-EBO, SE-EMO a SE-VYZ je personál zaradený podľa rozsahu protihavarijnej prípravy do 4 kategórií:

Príprava pozostáva z dvoch častí:

V rámci školení sa organizujú protihavarijné školenia personálu elektrárne podľa jednotlivých zaradení. Samostatnú časť tvoria protihavarijné školenia zmenového personálu. Protihavarijné cvičenia sú vykonávané 2x ročne na každej zmene, tzv. zmenové protihavarijné cvičenia. Raz ročne prebieha celoareálové protihavarijné cvičenie, ktorého sa zúčastňujú všetci zamestnanci o.z.

Samostatným protihavarijným cvičením je súčinnostné protihavarijné cvičenie, ktoré obvykle prebieha v termíne celoareálového cvičenia so súčinnosťou s OHK, KHK, KRH SR, KKC ÚJD prípadne iných zložiek OHO (požiarne útvary, zdravotníctvo, armáda a pod.).Tieto cvičenia sa vykonávajú pravidelne, naposledy v októbri 1997 za súčinnosti OHK a KHK Trnava, KRH SR, KKC ÚJD, riad. SE, a.s., ORS a SÚRMS.

Po ukončení cvičení sa vyhodnocuje ich priebeh pomocou pozorovateľov a rozhodcov a prijímajú sa opatrenia na zlepšenie činnosti jednotlivých zložiek OHO. Tieto opatrenia sú následne kontrolované a ich plnením sa zaoberá vedenie o.z.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998