Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu


Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva je realizované v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona NR SR č. 117/1998 Z.z. Na zabezpečovanie uvedeného opatrenia upresňuje príslušné kompetencie a úlohy príslušných orgánov a organizácií "Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní havarijnej pripravenosti" medzi Úradom civilnej ochrany Sekcie verejnej správy MV SR a SE, a.s.

Systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia orgánov a organizácií sú v 30 km okolí lokality Bohunice tvorené (obr. 4.7.2, 4.7.3):

systémom hromadného diaľkového ovládania prvkov energetickej sústavy (HDO). Pre systémy vyrozumenia sa využívajú prijímače HADOS, ktoré majú možnosť prijatia 7 signálov, z ktorých sa využívajú signály: 1- nebezpečie havárie,, 2 – havária, 3 - únik do vodných zdrojov a 7 - kontrola. Týmito prijímačmi sú vybavení členovia havarijných komisií, starostovia obcí, primátori miest, veľké podniky a iné inštitúcie v 30 km okolí JE Bohunice a všetci členovia KRH SR celkom cca 1500 prijímačov.
Pre varovanie obyvateľstva sa využívajú ovládacie prijímače HERKUL-S - celkom 419, ktoré spínajú v prípade potreby rotačné zvukové sirény v 30 km okolí s možnosťou ich sektorového ovládania.

systémom automatického telefonického vyvolávania ZU 1619 APC Zuzana, ktoré pomocou
počítača vyvoláva určené organizácie v ok
olí.

O spúšťaní oboch systémov (HDO a Zuzana) rozhoduje zmenový inžinier havarovaného bloku. Pravidelné skúšanie prijímačov HADOS vyrozumenie prebieha 2 x týždenne. Skúšky varovania (sirény) štyrikrát ročne.


Obr. 4.7.2 Systém VVO HADOS


Systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia orgánov a organizácii v 20 km okolí lokality Mochovce sú tvorené:

  1. systémom varovania, ktorý tvorí systém elektronických sirén v okolí ovládaný rádiom
    s možnosťou samostatného a skupinového výberu ako aj so spätnou väzbou.
  2. systémom vyrozumenia, ktorý tvoria pagere pre havarijné štáby, starostov obcí a
    primátorov miest.

Obidva systémy sú ovládané z riadiaceho centra v JE Mochovce. O ich spúšťaní rozhoduje zmenový inžinier.

Obr. 4.7.3 Systém VVO ZUZANA

 <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998