Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa


Vnútorné havarijné plány a súvisiace dokumenty sú vypracované tak, aby bola zabezpečená ochrana a príprava zamestnancov pre prípad, keď nastane významný únik rádioaktívnych látok do pracovného prostredia a okolia je potrebné urobiť opatrenia na ochranu zdravia osôb v areáli jadrového zariadenia a obyvateľov v okolí.

Vnútorný havarijný plán popisuje:

Účelom je plánovanie a príprava organizačných, personálnych a materiálovo-technických prostriedkov a opatrení na úspešné zvládnutie krízových a havarijných situácií podľa klasifikovanej udalosti a je tvorená nasledovnými útvarmi:

Tok informácií začína už pri výskyte prevádzkovej udalosti, ktorá sa oznámi ÚJD SR, Slovenskému energetickému dispečingu (SED) a následne pohotovostnej službe SE a.s.

Samotné informovanie v havarijnej situácii zahrňuje dozorné orgány (ÚJD SR, ŠZÚ) riaditeľstvo SE a.s., Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS) a havarijné komisie na regionálnej úrovni (okresné a krajské). Tok informácií o stave technologického zariadenia a kritických bezpečnostných funkcií medzi JE a KKC ÚJD SR prebieha on-line na základe dohody medzi SE a.s. a ÚJD SR.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998