Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti


4.7.2.1 Národná organizácia havarijnej pripravenosti

Pre zabezpečenie potrebných opatrení na zvládnutie havarijného stavu jadrového zariadenia a opatrení pre ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri havárii s vplyvom na okolie je národná organizácia havarijnej pripravenosti členená do troch úrovní.

Prvú úroveň tvoria havarijné komisie jadrových zariadení, ktorých hlavnými funkciami sú riadenie prác a opatrení na území jadrových zariadení tak, aby umožnili zistiť stav technologického zariadenia a riadiť opatrenia na zvládnutie havarijného stavu a obmedzenie následkov na personál, zariadenie a následkov na životné prostredie a obyvateľstvo.

Druhou funkciou tejto úrovne je informačná funkcia pre ostatné havarijné komisie, ktorá zabezpečí informácie o stave zariadení a možných dopadoch na okolie.

 

Druhá úroveň je zriadená na úrovni regiónu a tvoria ju havarijné komisie okresov a krajov, ktorých územie spadá do oblasti ohrozenia, v ktorej môže byť ohrozený život , zdravie, alebo majetok a kde sa plánujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Toto územie je stanovené na okruh 30 km okolo JE Bohunice (EBO, VYZ) a 20 km okolo JE Mochovce.

Tretiu úroveň tvorí na celoštátnej úrovni Komisia vlády SR pre radiačné havárie (KRH SR) so svojimi odbornými podpornými zložkami (KKC ÚJD SR, ORS a SÚRMS)a Pohotovostná bezpečnostná komisia SE a.s. Úlohou Komisie Vlády SR pre radiačné havárie je najmä koordinácia a riadenie príprav opatrení zameraných na ochranu pred následkami radiačnej udalosti. Úlohou Pohotovostnej a bezpečnostnej komisie SE, a.s. je hlavne organizovať a koordinovať rýchlu likvidáciu následkov závažných a mimoriadnych udalostí na výrobných alebo rozvodných zariadeniach.

Obr. 4.7.1 Národná organizácia havarijnej pripravenosti SR
4.7.2.2 Havarijná dokumentácia

Pre zvládnutie havarijných situácií na jadrových zariadeniach a ich dopadu na okolité životné prostredie je vytvorená havarijná dokumentácia, ktorá stanovuje postup a organizáciu práce pri jednotlivých stupňoch havarijnej situácie na rôznych úrovniach národnej havarijnej pripravenosti popísaných v kapitole 4.7.2.1.

Prevádzkovateľ jadrových zariadení má vypracované vnútorné havarijné plány, ktoré stanovujú organizáciu havarijnej odozvy a jej realizáciu týkajúcu sa zvládnutia havarijnej situácie a ochrany personálu vrátane ochrany zdravia zamestnancov v traumatologickom pláne. Okrem toho má spracované prevádzkové predpisy, ktoré umožňujú rozpoznanie a klasifikáciu havarijnej udalosti podľa medzinárodných odporúčaní. Na úrovni národnej sú spracované plány činností KKC ÚJD SR a Pohotovostnej a bezpečnostnej komisie SE a.s. v kap. 4.7.2.2.

V súčasnosti sa spracováva národný havarijný plán, ktorý zhrnie všetky postupy a opatrenia jednotlivých členov komisie vlády SR pre radiačné havárie, na úrovni regiónu sú vypracované plány ochrany obyvateľov v oblasti ohrozenia, ktoré obsahujú opatrenia na ochranu obyvateľstva, zdravia, majetku a životného prostredia, ako aj väzbu na vnútorný havarijný plán.

Vo všetkých spomínaných plánoch sa v plnej miere aplikujú ustanovenia národnej legislatívy (Zákon 42/94 Z.z.) , ako aj medzinárodné odporúčania MAAE uvedené v bode 4.7.1.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998