Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti


Základom legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti sú v súčasnom období zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č.174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z., zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov spolu so súvisiacimi vyhláškami MV SR a zákon č. 290/1996 Z.z. Národnej rady SR, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady SR č.222/1996 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Okrem toho sa pripravujú Zákon o haváriách a Zákon o integrovanom záchrannom systéme. Všetky uvedené dokumenty zohľadňujú odporúčania medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni:


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998