Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia


Pre oblasť radiačnej ochrany v SR je platný Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Tento zákon stanovuje princípy ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, stanovuje limity ožiarenia, spôsob nakladania so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a definuje spôsob a podmienky povoľovania všetkých činností súvisiacich s nakladaním so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Zákon zohľadňuje a nadväzuje na odporúčania ICRP (Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu) ako aj ustanovenia Safety Series IAEA No. 115: International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998