Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti


Výsledkom periodického hodnotenia bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov V-230 a V-213, ktoré predpísala ČSKAE a potom ÚJD bolo (1) stanovenie požiadaviek na dopracovanie bezpečnostných správ do formátu obvyklého v rozvinutých krajinách, (2) stanovenie požiadaviek na zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov a (3) stanovenie požiadaviek na zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov vo výstavbe a (4) stanovenie požiadaviek na systematické periodické hodnotenie bezpečnosti pre všetky jadrové reaktory na Slovensku. Požiadavky na periodické hodnotenie bezpečnosti stanovil ÚJD v bezpečnostnom návode Periodické hodnotenie bezpečnosti, ktorý bol vypracovaný na základe bezpečnostného návodu MAAE 50-SG-O12 a na základe získaných skúseností z obsahu a používania periodického hodnotenia bezpečnosti v rozvinutých krajinách.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998