Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Mochovce


Výstavba jadrovej elektrárne Mochovce sa začala v roku 1984, keď Československá komisia pre atómovú energiu (ČSKAE) vo svojom  Rozhodnutí č. 23/1984 vydala súhlas s vydaním stavebného povolenia na JE Mochovce na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie v zmysle zákona č. 28/1984 Zb.

Od roku 1990 bola výstavba JE Mochovce pozastavená z dôvodu nevyjasnenej koncepcie systému kontroly a riadenia a taktiež z nedostatku financií na jej dokončenie. Vo výstavbe prvých dvoch blokov sa pokračovalo od roku 1996, keď sa obidva už citované problémy podarilo vyriešiť.

Po roku 1989 JE Mochovce vlastnými silami a taktiež pomocou medzinárodných expertných misií vykonala rad krokov na prehodnotenie bezpečnosti pôvodného projektu JE.

Od roku 1994 sa v JE Mochovce uskutočnilo niekoľko medzinárodných misií na hodnotenie bezpečnosti projektu jadrovej elektrárne. Na základe odporúčaní medzinárodných expertných misií (MAAE, Riskaudit, EDF) bol v roku 1995 vypracovaný dokument Technická špecifikácia bezpečnostných opatrení (TŠBO). Tento dokument sa stal základným dokumentom pre vypracovanie programu zvyšovania bezpečnosti JE Mochovce. Na základe TŠBO sa začali vypracovávať zadania pre projektové zmeny, ktoré sa budú realizovať ešte pred uvedením JE do prevádzky. Ide predovšetkým o tie projektové zmeny, ktoré reagujú na najzávažnejšie nedostatky zistené pri bezpečnostnom prehodnotení pôvodného projektu.

Počet opatrení v dokumente TŠBO (87) odpovedá počtu opatrení uvedených v dokumente MAAE "Safety issues and their Ranking for WWER 440, Model 213 NPPs", IAEA-EBP-WWER-03 Všetky opatrenia navrhované Riskauditom sú zahrnuté v 87 opatreniach, ktoré predstavujú komplexnejšie chápanie úrovne bezpečnosti. Rozdiel v počte opatrení zo správy Riskauditu a TŠBO vyplýva z rozdielnej štruktúry oboch materiálov. V dokumente TŠBO, podobne ako v dokumente MAAE sú opatrenia na zvýšenie bezpečnosti zoradené do troch kategórií, podľa ich bezpečnostného významu.

Úlohou ÚJD je posúdiť úroveň a stav bezpečnosti jadrovej elektrárne a nakoľko jadrová elektráreň splna požiadavky a doporučenia na jadrovú bezpečnosť stanovené v národných prípadne v akceptovaných medzinárodných predpisoch a návodoch . Na základe takéhoto posudzovania ÚJD vydáva súhlas pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom (Okresnému úradu životného prostredia).

Realizácia opatrení na zvyšovanie bezpečnosti sú ÚJD dôkladne monitorované a hodnotené už od času ich formulácie. Prevádzkovateľ je povinný podávať mesačné správy o ich realizácii. U opatreniach zaradené do tretej kategórie (pričom do štvrtej kategórie nebolo zaradené žiadne opatrenie), ktoré nebudú v plnosti realizované pred uvedením do prevádzky, ÚJD vyžaduje uspokojivé náhradné opatrenia pred uvedením do prevádzky. Tieto náhradné opatrenia sú dozorným orgánom posudzované a kontrolované. Napriek tomu všetky pôvodné opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti budú podmienkou pre vydanie súhlasu na prevádzku . To znamená, že akékoľvek aj bezpečnostne menej významné opatrenia kategórie 1 majú byť realizované do/alebo počas prvej výmeny paliva na prvom bloku.

Najkomplexnejšie hodnotenie stavu realizácie bezpečnostných opatrení ÚJD vykonal pred vydaním rozhodnutia na zavážku paliva. Ďalšie komplexné hodnotenie sa vykoná pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998