Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Bohunice


Z výsledkov periodického hodnotenia bezpečnosti, prevádzkových skúseností, analýz PSA a odporúčaní medzinárodných misií vyplynuli nové bezpečnostné požiadavky V-213.

ÚJD reagoval na situáciu vyplývajúcu z Bezpečnostnej správy po 10 rokoch prevádzky vydaním Rozhodnutia č.4/1996, ktoré obsahuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, rozdelené do troch častí. V prvej časti sú opatrenia na dopracovanie prevádzkovej bezpečnostnej správy po desiatich rokoch prevádzky. Bezpečnostná správa, ako jeden zo základných dokumentov preukazujúci bezpečnosť jadrovej elektrárne bola aktualizovaná podľa skutočného fyzického stavu a úrovne poznania predovšetkým v oblasti vypracovania kvalitnejších bezpečnostných analýz. Opatrenia na dopracovanie bezpečnostnej správy stanovil ÚJD na základe výsledkov misie MAAE z roku 1994, analýz PSA, analýz vykonaných vo Výskumnom ústave jadrových elektrární v Trnave a analýz, vykonaných odbornými zamestnancami ÚJD. Požiadavky na dopracovanie bezpečnostnej správy sa týkali okrem obecných požiadaviek predovšetkým integrity komponentov na tlakovej hranici primárneho okruhu, seizmického hodnotenia, bezpečnostných rozborov, doplňujúcich bezpečnostných analýz, limitov a podmienok.

V druhej časti sú stanovené technické opatrenia na zlepšenie úrovne bezpečnosti havarijných systémov a pomocných systémov majúcich vplyv na bezpečnosť jadrovej elektrárne. V tejto časti sú ďalej stanovené požiadavky na vypracovanie koncepcie modernizácie systému kontroly a riadenia. Rozhodnutie obsahuje aj organizačné opatrenia na zlepšenie stavu prevádzkovej dokumentácie, predpisov na skúšky zariadení a havarijného plánu. Takto navrhnutý postup zo strany ÚJD má zabezpečiť udržiavanie požadovanej bezpečnostnej úrovne jadrovej elektrárne.

V tretej časti bolo prevádzkovateľovi uložené vykonávať periodické hodnotenie bezpečnosti jadrovej elektrárne podľa osnovy vypracovanej ÚJD. Opatrenia z rozhodnutia sú z pohľadu ich plnenia rozdelené na krátkodobé, kde sú zaradené opatrenia organizačné a opatrenia na dopracovanie bezpečnostnej správy. Dlhodobé opatrenia predstavujú požiadavky na spracovanie cieľov, koncepcie a programu bezpečnostných vylepšení, ktorý je v súčasnosti v štádiu spracovania.

Príloha rozhodnutia č. 4/1996 obsahuje pripomienky ÚJD SR ku samotným kapitolám Predprevádzkovej bezpečnostnej správy.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998