Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-230 JE Bohunice


V roku 1985 sa po prvý krát pristúpilo k programu zvyšovania bezpečnosti reaktorov typu v-230 na báze odporúčaní Sovietskeho zväzu. Hlavná pozornosť sa venovala krehnutiu tlakovej nádoby reaktora a zvýšeniu seizmickej odolnosti.

Československá komisia pre atómovú energiu (ČSKAE), predchodca ÚJD na základe prehodnotenia jadrovej bezpečnosti reaktorov typu V-230 uložila rozhodnutím ČSKAE č.5/1991 opatrenia na zvýšenie bezpečnosti (známe ako "malá rekonštrukcia") , ako reakciu na zistené bezpečnostné nedostatky u tohto typu reaktora. V  roku 1993 bola ukončená etapa "malej rekonštrukcie". Bola zameraná na najnaliehavejšie bezpečnostné aspekty, najmä na tesnosť hermetickej zóny, na zvýšenie seizmickej odolnosti, na integritu tlakovej nádoby reaktora, na núdzové zdroje elektrického napájania, na spoľahlivosť systémov napájacej vody do parogenerátorov, na uplatnenie princípu "úniku pred roztrhnutím", na zníženie požiarneho rizika a výkonnosť hasiaceho zariadenia, atď. Realizácia týchto bezpečnostných opatrení bola podmienkou, na základe ktorej bola povolená prevádzka do roku 1995.

 

Od roku 1993, odkedy bol založený ÚJD uložil ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti reaktorov typu V-230. Na základe zadávacej bezpečnostnej správy pre tzv. "Postupnú rekonštrukciu JE V-1" ÚJD vydal v roku 1994 Rozhodnutie č.1/94 a 110/94, ktorými upravil podmienky ďalšej prevádzky JE V-1 po roku 1995 až do vyčerpania projektovanej životnosti. Rozhodnutie ÚJD č. 1/94 obsahuje dodatočných 59 bezpečnostných opatrení, ktoré by mali byť postupne realizované v rokoch 1996-1999.

Rozhodnutie ÚJD č.1/1994 je rozdelené do piatich tematicky orientovaných častí. V každej časti ÚJD uložil opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti, ktorých splnenie bude podmienkou pre ďalšiu prevádzku elektrárne.

V prvej časti sú uložené opatrenia na zachovanie integrity primárneho okruhu vrátane analýzy integrity tlakovej nádoby reaktora. V časti dva sú opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne bezpečnosti systémov chladenia aktívnej zóny reaktora počas prevádzky a pri haváriách. Časť tri, Chladenie aktívnej zóny reaktora pri únikoch chladiva z primárneho okruhu, obsahuje podmienky pre zlepšenie systémov chladenia aktívnej zóny tak, aby sa dosiahlo zvládnutie novej úrovne maximálnej projektovej havárie a to prasknutie potrubia primárneho okruhu priemeru 200 mm (pôvodná projektová havária bola projektom stanovená ako prasknutie primárneho potrubia ekvivalentného priemeru 32 mm). V časti štyri sú opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti hermetickej zóny, predovšetkým zvýšením jej tesnosti a preukázanie integrity pri potenciálnych haváriách s únikom chladiva. posledná piata časť je zameraná na zvýšenie úrovne bezpečnosti pomocných systémov jadrovej elektrárne, ako sú technická voda, elektronapájanie a systém kontroly a riadenia.

Pri tvorbe rozhodnutia 1/1994 sa tiež vychádzalo z odporúčaní na zvýšenie úrovne jadrovej bezpečnosti obsiahnutých v dokumentoch MAAE, ktoré boli vypracované ako súčasť projektu Hodnotenie bezpečnosti reaktorov typu V-230 (TECDOC 640, Ranking of Safety Issues for WWER 440/230 Reactors). Termíny plnenia opatrení z rozhodnutia boli rozložené na obdobie štyroch rokov, vzhľadom na rozsah projektu. Rozhodnutie ÚJD č.110/1994 dopĺňa rozhodnutia ČSKAE č. 5/1991 a ÚJD č. 1/1994 a definuje podmienky, ktoré musí prevádzkovateľ splniť nato, aby získal licenciu na ďalšiu prevádzku príslušného bloku. Trvanie platnosti licencie je obmedzené na 1 rok.

Od roku 1995 sa pri posudzovaní miery bezpečnosti jadrových elektrární využívajú výsledky pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA), ktoré sa ďalej využíva na posudzovanie prínosu navrhovaných bezpečnostných vylepšení.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998