Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov


Podobne ako v mnohých krajinách, ani na Slovensku nie sú oficiálne kodifikované pravidlá alebo požiadavky na zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov. Preto sú požiadavky jadrového dozoru stanovené špecificky pre jednotlivé typy reaktorov. Programy na zvyšovanie bezpečnosti sú vypracované prevádzkovateľom jadrových elektrární, ktorý je celkovo zodpovedný za jadrovú bezpečnosť.

Koncepcia bezpečnosti jadrových elektrární u nás je založená na tzv. "stratégii ochrany do hĺbky", ktorá je pri projektovaní a prevádzke jadrových elektrární využívaná všeobecne vo svete. Pri posudzovaní bezpečnosti JEZ, ÚJD hodnotí schopnosť zariadení plniť bezpečnostné funkcie v zmysle projektu tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň ochrany do hĺbky.

Proces zvyšovania bezpečnosti na Slovensku sa vykonáva v súlade so súčasnými medzinárodnými bezpečnostnými štandardami a normami. Niektoré konkrétne opatrenia boli stanovené na základe porovnania vybraných národných noriem s normami používanými v rozvinutých krajinách. Ako pravidlo pre reaktory typu VVER 440 opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti sú vo všeobecnosti orientované na zvýšenie spoľahlivosti, redundancie (najmä pre reaktory V-230) a fyzického oddelenia bezpečnostných systémov.

Zoznam bezpečnostných nedostatkov, ktorých riešenie je obsiahnuté v programoch zvyšovania bezpečnosti pre konkrétne typy reaktorov, je výsledkom posledného vývoja v oblastiach integrity primárneho okruhu, hodnotenia udalostí na jadrových zariadeniach, výsledkov analýz nadprojektových havárií atď.

ÚJD využíva deterministický prístup pre efektívne riadenie procesu zvyšovania bezpečnosti najmä pre zvyšovanie bezpečnosti bezpečnostných systémov (nezávislosť, redundancia). Pre stanovenie priority jednotlivých opatrení na zvýšenie bezpečnosti sa využívajú PSA pre konkrétny reaktor a to predovšetkým tie s najvyšším príspevkom do tavenia aktívnej zóny.

Požiadavky na zvyšovanie bezpečnosti sú z časti stanovené na pravdepodobnosti výskytu havárie. Akceptačné kritériá stanovené jadrovým dozorom pre havarijné analýzy sú vo všeobecnosti vyjadrené prijateľnými rádiologickými následkami, ktoré sa líšia podľa pravdepodobnosti iniciačnej udalosti. Navyše boli predpísané konzervatívne alebo tzv. best-estimate postupy pre havarijné analýzy. Postupy best-estimate, sú akceptované len pre tie havárie s veľmi malou pravdepodobnosťou konkrétnej iniciačnej udalosti (menej ako 10-6).

Ďalším princípom, ktorý jadrový dozor využíva v procese zvyšovania bezpečnosti je obmedzenie dĺžky prevádzky blokov jadrových elektrární vydávaním súhlasu   na obmedzený čas, čo umožňuje riadenie procesu realizácie bezpečnostných opatrení. Tento postup bol zatiaľ uplatnený na blokoch s reaktormi typu V-230 JE Bohunice.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998