Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových reaktorov ÚJD


Pôvodná projektová báza pre reaktory typu V-230 a V 213 vychádzala zo sovietskych noriem pre projektovanie jadrových elektrární (OBP). Úroveň jadrovej bezpečnosti týchto reaktorov však nebola v súlade s požiadavkami na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pre jadrové reaktory definovanými napríklad v dokumentoch MAAE rady NUSS. Najmä z tohto dôvodu sa po roku 1989 pristúpilo k postupnému prehodnoteniu jadrovej bezpečnosti prevádzkovaných blokov a blokov nachádzajúcich sa vo výstavbe. Hodnotenie bezpečnosti jadrových reaktorov sa vykonávalo jednak vlastnými inžinierskymi organizáciami, tak aj medzinárodnými hodnotiacimi komisiami. Významnú úlohu v procese hodnotenia bezpečnosti zohrala MAAE, ktorá vykonala v rokoch 1991 – 1997 niekoľko misií zameraných na preverenie projektovej a prevádzkovej bezpečnosti jadrových reaktorov na Slovensku. Výsledkom hodnotení bol celý rad dokumentov sumarizujúcich nedostatky z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch MAAE TECDOC 640 WWER 440/230 Ranking of Safety Issuess a IAEA-EBP-WWER-03 Safety Isuess for WWER 440/213 and their Ranking. Tieto dokumenty sa stali základom pre stanovenie programov na zvýšenie bezpečnosti reaktorov typu V-230 a V-213.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998