Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE a.s.


Účinnosť Systému kvality SE a.s., ale aj SE-EBO, SE-EMO, SE-VYZ je preverovaná:

Zistenia odhalené počas previerok, inšpekcií resp. kontrol, sú na príslušných úrovniach analyzované manažmentom, kde sú prijímané nápravné a preventívne opatrenia, ktorých realizácia je kontrolovaná. Tým je dosahované trvalé zlepšovanie Systému kvality SE a.s.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998