Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4.2 Koncepcia kvality


Vedenia SE-EBO, EMO, VYZ vydali koncepcie kvality, ktoré určujú hlavné ciele a základné smery ich pôsobenia pri zabezpečovaní bezpečnej, spoľahlivej, efektívnej a životné prostredie minimálne zaťažujúcej prevádzke jadrovoenergetických zariadení.

V roku 1994 bola zriadená akciová spoločnosť Slovenské elektrárne. Jej súčasťou sú aj SE-EBO, EMO, VYZ. Dochádza k postupnému prenosu právnej subjektivity na vedenie akciovej spoločnosti aj v oblasti zodpovednosti za jadrovú a radiačnú bezpečnosť. Predstavenstvo akciovej spoločnosti rozhodlo v roku 1996, že vybuduje jednotný systém kvality v rámci celej akciovej spoločnosti. Bola vyhlásená Koncepcia kvality SE a.s. a spracovaný Plán projektu spracovania a zavádzania SK SE a.s. Predstavenstvo SE a.s. vytvorilo všetky predpoklady pre vybudovanie jednotného Systému kvality v rámci celej akciovej spoločnosti.

 

KONCEPCIA KVALITY

  1. Hlavným cieľom Slovenských elektrární, akciová spoločnosť je uspokojovanie požiadaviek zákazníkov na kvalitnú a spoľahlivú dodávku elektrickej energie a tepla.
  2. Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť dosahuje tento cieľ bezpečnou, spoľahlivou a efektívnou prevádzkou elektrární, teplární a elektrizačnej sústavy, pričom najväčšiu prioritu má bezpečnosť jadrových zdrojov vo všetkých fázach ich života.
  3. Všetky činnosti sú riadené tak, aby boli minimalizované negatívne vplyvy na životné prostredie, na zdravie a bezpečnosť obyvateľstva a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátneho dozoru.
  4. Základným nástrojom pre splnenie tohto cieľa je spracovanie, zavedenie a trvalé udržiavanie systému kvality.
  5. Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť sa zaväzuje spracovať a zaviesť jednotný a účinný systém kvality celej akciovej spoločnosti, ktorý bude v súlade s požiadavkami právneho poriadku Slovenskej republiky, normami radu STN EN ISO 9000 a odporúčaniami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu radu 50-C-Q.
  6. Hlavné zásady systému kvality sú:
  7. Za spracovanie, zavedenie, trvalé sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti a za ďalšie rozvíjanie systému kvality vrátane prípravy zamestnancov zodpovedá Predstavenstvo Slovenských elektrární, akciová spoločnosť.
  8. Požiadavky tejto Koncepcie kvality budú rozpracované v príručke systému kvality a v nadväzujúcej dokumentácii systému kvality.
  9. Táto Koncepcia kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí musia byť oboznámení s jej obsahom. Každý zamestnanec je povinný riadiť sa ňou, uplatňovať ju v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní príslušných častí systému kvality na svojej úrovni pôsobnosti.
  10. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Koncepcii kvality je poverený riaditeľ odboru zabezpečovania kvality.

Systém kvality SE a.s. je budovaný ako jednotný systém riadenia, ktorý obsahuje všetky činnosti a procesy realizované v rámci SE a.s. a ktorý vyhovuje požiadavkám:

Systém kvality SE a.s. je štruktúrovaný:

4.4.2.1 Štruktúra Systému kvality SE a.s. podľa organizačného členenia spoločnosti

Systém kvality SE a.s. sa skladá z nasledovných častí:

Schematicky je štruktúra Systému kvality SE a.s. podľa organizačného členenia spoločnosti znázornená na obrázku.

Vzorová dokumentácia riadenia pre odštepné závody má za úlohu pre jednotlivé činnosti - procesy predpísať vzorový postup vykonávania tých zodpovedností a kompetencií, ktoré sú v rámci danej činnosti delegované na odštepné závody. Na základe vzorovej dokumentácie odštepný závod (SE-EBO, EMO, VYZ...) spracováva dokumentáciu svojho systému kvality. Systém kvality SE a.s. je s pôsobnosťou na všetky organizačné zložky spoločnosti.

4.4.2.2 Štruktúra Systému kvality SE a.s. podľa činností

Systém kvality SE a.s. je založený na činnostiach - procesoch, ktoré sú dôležité pre plnenie poslania spoločnosti. Tieto činnosti sú vybraté tak, aby pokryli všetky procesy vykonávané v jednotlivých výrobniach a organizačných zložkách spoločnosti a zohľadnili tiež príslušné špecifiká. To znamená, že zohľadňuje požiadavky nielen z pohľadu kvality výstupného produktu, ale všetky požiadavky uplatňované na proces výroby a rozvodu elektrickej energie a tepla, t.j. bezpečnosti, spoľahlivosti, efektívnosti, ochrany životného prostredia. Preto môžeme o SK SE a.s. hovoriť ako o systéme riadenia.

Činnosti sú rozdelené do troch skupín nasledovne:


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998