Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4.1 História budovania Systému kvality SE a.s.


Budovanie a zavádzanie Systému kvality (SK) SE a.s. je založené na

SE-EBO, SE-EMO a SE-VYZ začali s budovaním svojich systémov kvality v súlade s Vyhláškou ČSKAE č. 436/90 Zb., ktorá určovala požiadavky na Program zabezpečovania kvality atómových elektrární. Tento proces začal v roku 1990 vydaním citovanej vyhlášky. Programy zabezpečovania kvality pre prevádzku boli koncipované širšie, nad rámec požiadaviek uvedenej vyhlášky a preto môžeme hovoriť o systémoch kvality v našich odštepných závodoch, ktoré majú v správe jadrovoenergetické zariadenia. V tomto procese boli využívané skúsenosti západoeurópskych atómových elektrární resp. spoločností, ktoré prevádzkujú atómové elektrárne, ako napr. MAGNOX ELEKTRIC - Veľká Británia a IVO - Fínsko.

SE-EBO, SE-EMO, SE-VYZ majú v súčasnosti zavedené systémy kvality (Programy zabezpečovania kvality), ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky. Tieto systémy je potrebné trvale zlepšovať v súlade so stupňujúcimi sa požiadavkami na zabezpečovanie kvality v atómových elektrárňach.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998