Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.3.4 Úloha dozorného orgánu


Využívať jadrovú energiu, alebo podnikať v oblasti jadrovej energie možno len na základe oprávnenia udeleného ÚJD právnickej alebo fyzickej osobe, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom 130/1998 Z.z.

ÚJD v zmysle tohto zákona určuje pracovné činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť. Tieto činnosti môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých osobitná odborná spôsobilosť bola overená skúškou pred Štátnou skúšobnou komisiou (ďalej vybraní zamestnanci). ÚJD taktiež v zmysle zákona určuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti týchto zamestnancov, ako aj spôsob udeľovania oprávnenia organizáciám na prípravu vybraných zamestnancov a schvaľovanie učebných osnov a spôsob prípravy vybraných zamestnancov.

Inšpektori jadrovej bezpečnosti sú podľa zákona oprávnení preverovať osobitnú odbornú spôsobilosť vybraných zamestnancov a odobrať oprávnenie na činnosť.

Spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení včítane podmienok pre udeľovanie oprávnení na výkon činnosti a ich prípravu ustanovuje Vyhláška ČSKAE č. 191/1989.

Požiadavky k zaisteniu jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení pri spúšťaní a prevádzke stanovuje Výnos ČSKAE č. 6/1980. Výnos pojednáva o zamestnancoch jadrového zariadenia a požiadavkách na kvalifikáciu týchto zamestnancov. Výnos stanovuje, že štátny dozor ÚJD dohliada na celkovú pripravenosť zamestnancov a pri vybraných kategóriách zamestnancov, ktorých činnosť bezprostredne ovplyvňuje jadrovú bezpečnosť, overuje ich kvalifikáciu.

Predseda ÚJD menuje členov štátnej skúšobnej komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov JZ, ktorí majú priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť. Štátna skúška pozostáva z písomnej, ústnej a v prípade zmeny pracovnej činnosti aj z praktickej časti. Po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok je možné získať Oprávnenie. ÚJD vedie evidenciu všetkých prihlášok na štátne skúšky vrátane kópií protokolov o absolvovaní jednotlivých častí základného výcviku, ktoré sú nutnou podmienkou pre získanie Oprávnenia. Taktiež eviduje všetky vydané oprávnenia na výkon činnosti vybraných zamestnancov a vedie aktualizovaný zoznam platných oprávnení.

ÚJD pre túto kategóriu zamestnancov schvaľuje školiace programy pre všetky časti základného výcviku a taktiež školiace programy pre školenie a výcvik pre zmenu pracovnej činnosti a programy doškolenia pri prechode zamestnanca na iný typ JZ.

Druhá skupina zamestnancov, ktorí majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, na rozdiel od 1. kategórie zamestnancov, v základnom výcviku neabsolvuje výcvik na plnorozsahovom trenažéri a skúšky pred štátnou skúšobnou komisiou na získanie Oprávnenia. V prípade tejto skupiny zamestnancov ÚJD taktiež schvaľuje školiace programy pre všetky časti základného výcviku ako aj programy doškolenia pri prechode zamestnanca na iný typ JE. Úrad jadrového dozoru zároveň dohliada na ich plnenie.

Dozorná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 130/1998 Z.z. je vykonávaná v oblasti prípravy personálu jadrových zariadení pravidelnými inšpekciami. Základ programu inšpekcií tvorí kontrola plnenia požiadaviek na zamestnancov v zmysle § 4 Výnosu ČSKAE č. 6/1980. Počas tejto inšpekcie sa kontroluje dodržiavanie plánov prípravy zamestnancov JE schválených Úradom ako aj napĺňanie programu výcviku podľa schválených školiacich programov. Taktiež sa v rámci tejto inšpekcie preveruje plnenie smerníc JE obsahujúcich požiadavky na vzdelanie, odbornú prípravu a psychickú spôsobilosť zamestnancov JE. Súčasťou inšpekcie je kontrola archivácie dokumentácie o výcviku zamestnancov.

Ďalšie inšpekcie sú zamerané na systém opakovacích školení personálu JE. V rámci týchto inšpekcií ÚJD preveruje plnenie plánu opakovacích školení personálom druhej skupiny zamestnancov ako aj plnenie plánu školení personálom prvej kategórie. Počas inšpekcie sa preveruje aj systém vedenia dokumentácie a archivácia dokumentácie o opakovacích školeniach personálu.

ÚJD preveruje formou inšpekcie taktiež organizácie oprávnené na prípravu zamestnancov JE. Inšpekcia je zameraná na previerku technického vybavenia a odbornej spôsobilosti zamestnancov organizácie. V rámci inšpekcie sa hodnotí organizácia a evidencia prípravy zamestnancov JE, základná pedagogická dokumentácia k príprave zamestnancov JE, technické vybavenie organizácie a plnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov organizácie oprávnených k príprave vybraných zamestnancov JE. Na základe kladného výsledku tejto previerky ÚJD obnovuje platnosť Oprávnenia pre organizáciu na prípravu zamestnancov JE.

Posudzovanie technického vybavenia zahŕňa taktiež aj licencovanie a previerku simulátora. Počas previerky technického vybavenia simulátora sa preverujú parametre a priebehy zadávajúcich veličín, kontroluje sa náhodná simulácia technologického procesu podľa vybraného scenáru. Kontroluje sa dokumentácia všetkých úprav simulátora, vyvolaných výsledkami testov simulátora, resp. realizáciou technických riešení a projektových zmien na bloku. V rámci takejto previerky sa taktiež kontroluje technické a organizačné zabezpečenie výučby na simulátore ako aj odborná spôsobilosť inštruktorov simulátorového výcviku. Hodnotí sa pedagogický prístup, orientácia v systéme výučby, vedenie cviku a správne hodnotenie frekventantov. Uvedené hodnotenie inštruktorov simulátorového výcviku je súčasťou overovania ich odbornej spôsobilosti pred štátnou skúšobnou komisiou. Na základe splnenia požiadaviek a úspešného zloženia skúšky im Úrad jadrového dozoru vydáva Oprávnenie na výcvik vybraných zamestnancov JE.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998