Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.4.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb


Odhaľovanie ľudských chýb a prijímanie opatrení na zabránenie ich opakovaniu v budúcnosti je neoddeliteľnou súčasťou systému vyšetrovania udalostí na jadrových zariadeniach a ich koreňových príčin, na ktoré sú zriadené v úsekoch technickej podpory elektrární tímy zamestnancov spätnej väzby z udalostí na jadrových zariadeniach (UJZ). V kapitole 5.5.3 je celý proces vyšetrovania udalostí na jadrových zariadeniach popísaný podrobne. Na tomto mieste sa popisujú len niektoré aspekty týkajúce sa ľudského činiteľa.

Účinnosť procesu je pravidelne vyhodnocovaná a analyzovaná zamestnancami skupiny spätnej väzby. Výsledky sú spolu s návrhmi opatrení a odporúčaniami spracovaná v ročnej správe, ktorá je predkladaná vedeniu elektrární na schválenie.

V roku 1997 bolo v SE EBO zaznamenaných 20 (25% z celkového počtu) UJZ zavinených personálom, z toho na JE V-1 bolo 11 a na JE V-2 celkove 9 udalostí na jadrových zariadeniach spôsobených ľudským faktorom.

Personál elektrární je pravidelne o výsledkoch vyšetrovania príčin UJZ a ich analýz školený. Okrem toho sú tieto informácie dostupné aj v podnikových počítačových sieťach.

Významný vplyv na predchádzanie chybám ľudského činiteľa má aj preberanie zahraničných skúseností, ktoré sa deje na viacerých úrovniach:<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998