Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám


Na predchádzanie ľudským chybám je uplatňovaných viacero metód a systémov. Medzi najdôležitejšie patrí:

Prevádzkový a údržbársky personál vykonáva činnosť podľa schválenej dokumentácie, ktorá je nepretržite udržiavaná, aktualizovaná a dopĺňaná v súlade s požiadavkami definovanými príslušnými normami zabezpečovania kvality ( detailnejšie sa tomuto problému venuje  kapitola 5.3.3.).

Manipulácie, činnosti a postupy, ktoré nie sú popísané v platnej prevádzkovej dokumentácii je možné vykonávať len na základe dopredu vypracovaného a schváleného zvláštneho programu.

Výrazné zníženie pravdepodobnosti omylov personálu pri vzniku poruchových a havarijných stavov a tým i zvýšenie ochrany do hĺbky sa dosiahne zavedením symptómovo orientovaných prevádzkových predpisov. Sú spracované v spolupráci s firmou Westinghouse (USA) spolu pre JE Bohunice a českú JE Dukovany. Predpisy prechádzajú procesom validácie a prípravy prevádzkového personálu na ich používanie a v blízkej budúcnosti vstúpia do platnosti na elektrárni Bohunice V-2. Súbežne sú pripravované aj pre elektrárne Mochovce a Bohunice V-1.

Na predchádzanie chybám ľudského personálu pri opravárenských a údržbárskych prácach, rekonštrukcií a realizácii projektových zmien na technologických zariadeniach je zavedený a v normách QA popísaný systém stanovujúci pravidlá pri výkone prác na zariadeniach JE na základe nasledujúcich povolení:

Všetky práce v technologických objektoch jadrového zariadenia je možné vykonávať iba s niektorým z príkazov uvedených vyššie. Zásadne na žiadnu prácu nesmú denní zamestnanci nastúpiť resp. začať pracovať, prerušiť resp. ukončiť prácu bez vedomia a súhlasu príslušného zmenového majstra a obsluhy zariadenia.

Vykonávanie testov a skúšok zariadení:

Výrazné zníženie pravdepodobnosti omylu personálu počas testovania a skúšok zariadení sa dosahuje uplatňovaním rozsiahleho systému "Surveillance programov" (detailnejšie sa tomuto problému venuje  kapitola 5.3.3.).

Kontrolná a pochôdzková činnosť

Systém pochôdzkovej a kontrolnej činnosti je presne popísaný v dokumentácii Systému kvality. Hierarchicky je rozčlenený na:

Ďalšie opatrenia uplatňované prevádzkovateľom na predchádzanie ľudským chybám:<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998