Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia


Riadiaca dokumentácia súvisiaca s vplyvom ľudského činiteľa

Prevádzkovateľ si je vedomý, že ľudský faktor je významným činiteľom ovplyvňujúcim bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrových zariadení. Z tohto dôvodu je problematike ľudského činiteľa venovaná veľká pozornosť v systém zabezpečovania kvality. Súvisia s ňou viaceré normy SK:

Kontrolná a pochôdzková činnosť riadiaceho personálu

Systém pochôdzkovej a kontrolnej činnosti riadiaceho personálu je presne popísaný v dokumentácii SK - "Kontrolná a pochôdzková činnosť vedúcich zamestnancov". Účelom je zaviesť systémové opatrenia na udržiavanie kvality prevádzky a zaviesť systém kontrolných pochôdzok tak, aby bolo pravidelne kontrolované a dokumentované či prevádzkové činnosti a postupy a stav zariadení sú v súlade s predpismi a aby nedostatky boli včas odhalené. V dokumentácii je stanovený rozsah, obsah a periodicita kontrolných pochôdzok vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov a odborov. Vedúci zamestnanci sú o spôsobe vykonávania kontroly pravidelne školení.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998