Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.2.3 ¼udské zdroje


Manažment prevádzkovateľa si plne uvedomuje, že kvalitné ľudské zdroje sú základným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky jadrových zariadení. Pod pojmom "kvalitné ľudské zdroje" sa pritom rozumie súhrn fyzickej, odbornej a psychickej spôsobilosti zamestnancov k výkonu pracovnej činnosti v jadrových zariadeniach.

Odborná spôsobilosť zamestnanca je definovaná ako súhrn dosiahnutého vzdelania, jeho aktuálnych odborných vedomostí, schopností, návykov, skúseností a postojov potrebných pre výkon pracovnej činnosti.

Za celkovú spôsobilosť svojich zamestnancov vykonávať pracovné činnosti v jadrových zariadeniach zodpovedá prevádzkovateľ pred štátnymi dozornými orgánmi.

Všetky pracovné miesta majú v organizačnej štruktúre definované pracovné predpoklady k výkonu funkcie (činnosti), kde sú vymedzené podmienky pracovnej spôsobilosti zamestnanca, t.j. vzdelanie, zdravotná a prípadne aj psychická spôsobilosť, predpísané typy prípravy. Za ich plnenie zodpovedá priamy nadriadený zamestnanca.

Na každého zamestnanca je vedený spis kvalifikácie, ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje. Spis je dokladom odbornej spôsobilosti zamestnanca vo vzťahu k dozorným orgánom.

Na koncepčné riadenie oblasti ľudských zdrojov existujú u prevádzkovateľa zodpovedné útvary "Výberu a prípravy ľudských zdrojov". Systém prípravy personálu nadväzuje na "Jednotný systém prípravy zamestnancov jadrovo-energetických zariadení" vytváraný už od roku 1978.

Príprava zamestnancov je charakterizovaná:

Príprava a rozvoj zamestnancov a tretích osôb sa uskutočňuje v súlade s  riadiacimi normami programu zabezpečovania kvality, budovanom a udržiavanom v súlade s:

Vrcholovým dokumentom v systéme zabezpečovania kvality pre celú oblasť ľudských zdrojov je "Koncepcia riadenia ľudských zdrojov SE a.s." Nadväzujúcou dokumentáciou v oblasti ľudských zdrojov je:

Tieto dokumenty stanovujú postupy a zodpovednosti za:

Systém prípravy zamestnancov má nasledovnú štruktúru:

 1. druh prípravy
  1. Vstupné školenie
  2. Zácvik resp. adaptačný proces
  3. Základná príprava
  4. Periodická príprava
  5. Zvyšovanie kvalifikácie

 2. typ prípravy - jednotlivé druhy prípravy sa skladajú zo súboru typov školení, ako napr.:
  1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  2. požiarna ochrana
  3. radiačná ochrana
  4. základné školenie a výcvik - novoprijatého zamestnanca je príslušný vedúci zamestnanec povinný zaradiť do základného školenia a výcviku do 6 mesiacov od jeho nástupu
  5. prevádzkové školenia
  6. opakovacie a rekvalifikačné školenia zamestnancov I. kategórie
  7. školenie z QA
  8. podnikový manažment
  9. odborné kurzy, školenia a semináre
  10. školenie z havarijnej a krízovej pripravenosti

 3. kategória prípravy (len pre základné školenie a výcvik) - zamestnanci sú z hľadiska vykonávaných činností a tomu zodpovedajúcej odbornej prípravy zaraďovaní do šiestich kategórií:

   1. kategória - zamestnanci, ktorých činnosť má bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť jadrových zariadení - operatívny personál blokovej dozorne, kontrolný fyzik, inštruktor simulátorového výcviku a pod. Títo zamestnanci, jedná sa výlučne o zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, musia po absolvovaní predpísaných školení a výcviku úspešne vykonať náročnú skúšku pred Štátnou skúšobnou komisiou ÚJD. Po nej nasleduje niekoľko týždňové dublovanie s právom manipulácie na pracovnom mieste pod dozorom skúseného zamestnanca. Až po ňom získava zamestnanec oprávnenie k samostatnému výkonu funkcie. Toto oprávnenie platí dva roky. Pred uplynutím tejto doby musí zamestnanec skúšku pred Štátnou skúšobnou komisiou v plnom rozsahu zopakovať a obnoviť tak platnosť oprávnenia na ďalšie dvojročné obdobie.
   2. kategória - technicko-hospodárski zamestnanci prevádzkových, údržbárskych a technických útvarov - patria sem vedúci úsekov, odborov, oddelení ako i zamestnanci s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú funkcie v uvedených útvaroch.
   3. kategória - obslužný zmenový a prevádzkový personál - sem sú zaradení zamestnanci, ktorí vykonávajú obslužné činnosti na technologickom zariadení.
   4. kategória - zamestnanci údržby - zamestnanci vykonávajúci údržbárske činnosti na technologickom zariadení.
   5. kategória - zamestnanci pracujúci na vyraďovaní JEZ z prevádzky
   6. kategória - ostatní zamestnanci

 1. fázy prípravy (len pre základné školenie a výcvik)
  1. Teoretická príprava
  2. Stáž
  3. Výcvik na trenažéri
  4. Príprava a skúška na získanie osvedčenia
  5. Výcvik na pracovnom mieste
  6. Skúška na získanie oprávnenia

Školiace zariadenia

Základné školenie a výcvik zamestnancov JEZ, ako aj organizácií vykonávajúcich v JEZ špeciálne činnosti, sa uskutočňuje v školiacich zariadeniach a vybraných organizáciách, ktoré k  ich činnosti oprávňuje poverenie ÚJD. Tieto v rozsahu svojich kompetencií zodpovedajú za odbornú úroveň vyškolených zamestnancov.

a) Vstupné školenie a zácvik zamestnanca vykonávajú elektrárne.

b) Základnú prípravu:

vykonáva oprávnená organizácia (Školiace a výcvikové stredisko Výskumného ústavu jadrových elektrární - ŠVS VÚJE Trnava , resp. jednotlivé elektrárne SE-EBO, SE-EMO) v rozsahu stanovenom oprávnením, vydaným ÚJD po posúdení technického stavu vybavenia a preverení odbornej spôsobilosti ich inštruktorov na dobu štyroch rokov takto:

c) Ostatné typy prípravy sú realizované v rôznych školiacich zariadeniach alebo priamo na elektrárňach SE-EBO, SE-EMO, SE-VYZ internými alebo externými lektormi.

Simulátorový výcvik sa pre jednotlivé elektrárne vykonáva na týchto zariadeniach:

V súčasnosti je rozpracovaný projekt dobudovania strediska prípravy údržbárskeho personálu v Atómovej elektrárni Bohunice.


Programy prípravy

Základné školenie a výcvik zamestnancov pre výkon pracovných činností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti sa uskutočňuje podľa programov schválených ÚJD SR na základe návrhu organizácie oprávnenej na prípravu vybraných zamestnancov.

Programy základného školenia a výcviku sú spracované pre každú kategóriu zamestnancov osobitne s prihliadnutím na druhy a fázy prípravy. Určujú ciele, obsah, rozsah, dĺžku prípravy, formy výuky a spôsob overovania vedomostí.

Poverenie k výkonu pracovnej činnosti (funkcie)

Organizácie dávajú zamestnancom na výkon pracovných funkcií písomné potvrdenie - poverenie k výkonu pracovnej činnosti, ktoré dokumentuje, že zamestnanec úspešne absolvoval predpísaný program odbornej prípravy, je zdravotne a ak sa to vyžaduje i psychicky spôsobilý k samostatnému výkonu zastávaného pracovného miesta.

Priebežnú platnosť poverenia posudzuje priamy nadriadený zamestnanca.

Zvyšovanie kvalifikácie/rozvoj zamestnancov

Zvyšovanie kvalifikácie resp. rozvoj zamestnancov sa realizuje na základe individuálnych plánov osobnej odbornej prípravy zamestnancov, ktoré vypracovávajú príslušní vedúci zamestnanci na základe:

V procese vzdelávania sa napĺňajú dva základné ciele a to spoločenský (podnikový), zameraný na rozvoj ľudských zdrojov a individuálny, zameraný na rozvoj osobnosti a kariéry zamestnanca a jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa životné podmienky.

Významným prvkom vo zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov je spolupráca s univerzitami najmä formou postgraduálneho a dištančného vzdelávania na Slovenskej Technickej Univerzite, Ekonomickej Univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave.

Osobitná pozornosť je v súvislosti s modernizáciou technologického zariadenia, zmenami v organizačnej štruktúre a zavádzaním nových informačných sústav venovaná komplexnej, nepretržitej a diferencovanej príprave vedúcich zamestnancov a príprave vybraných zamestnancov (1. kategória).


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998