Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ


Dňa 25. augusta 1994 Národná rada Slovenskej republiky prijala Zákon č. 254/1994 Z.z, ktorým s účinnosťou od 1. januára 1995 vytvorila Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ŠFL JEZ). Fond je spravovaný Ministerstvom hospodárstva SR a prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Národnej banke SR. Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

Základným zdrojom fondu sú príspevky vlastníkov jadrovoenergetických zariadení. V súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ jadrovo-energetických zdrojov - Slovenské elektrárne , a.s. je povinný prispievať do ŠFL JEZ sumou rovnajúcou sa 10% zo všetkých tržieb, pochádzajúcich z predaja elektrickej energie vyrobenej v jadrových zdrojoch. Od januára 1995 do decembra 1997, bolo v štátnom fonde akumulovaných 3,896 miliardy Sk.

Prostriedky fondu možno poskytnúť ako účelovú dotáciu vlastníkovi jadrovo-energetického zariadenia alebo vlastníkovi úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením. Prostriedky fondu možno použiť na:

Slovenské elektrárne, a.s., odštepný závod SE-VYZ, v súčasnosti pokračuje v 1. etape vyraďovania odstavenej atómovej elektrárne A-1 v lokalite Bohunice. Cieľom 1. etapy je odvoz zvyšku vyhoretého jadrového paliva do Ruskej federácie a prepracovanie rádioaktívnych odpadov. V štádiu rozhodovania je výber optimálnej alternatívy pre konečné uvedenie lokality do stavu " zelené lúka". Štúdia vyraďovania blokov V-1 a V-2 v Bohuniciach, pripravila pre SE a.s. spoločnosťou DECOM s.r.o. Trnava.

SE a.s. v súčasnosti skladuje všetko vyhoreté jadrové palivo v medzisklade vyhoretého paliva (MSVP) v SE-VYZ - lokalita Bohunice. Uskutočňovaný projekt seizmického zodolnenia a zvyšovania kapacity medziskladu, plánovaný na roky 1997 - 2001 s celkovými nákladmi asi 1,2 mld. Sk, umožní skladovať v MSVP všetko palivo z blokov v lokalite Bohunice až do konca ich plánovanej životnosti. Pre konečné riešenie otázky zadného palivového cyklu sú u prevádzkovateľa posudzované viaceré alternatívy. Jedna z nich uvažuje o skladovaní vyhoretého jadrového paliva v medzisklade, prepracovaní vyhoretého paliva u výrobcu v Ruskej federácii a následnom uložení odpadov z prepracovania v trvalom zložisku SE, a.s. V súčasnosti prebieha tiež prieskum a výber vhodnej lokality pre umiestnenie dlhodobého zložiska vysokoaktívnych RAO a vyhoretého jadrového paliva na území SR.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998