Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti


Jednou zo zásad Koncepcie jadrovej a radiačnej bezpečnosti prijatej Predstavenstvom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne je záväzok, vynakladať potrebné finančné prostriedky na splnenie hlavných zásad jadrovej a radiačnej bezpečnosti a na zabezpečenie trvalého zvyšovania vzdelania a kvalifikácie zamestnancov. Aby mohla spoločnosť plniť tento záväzok, bolo potrebné stanoviť finančnú stratégiu spoločnosti, ktorá by okrem spomenutých úloh umožnila plniť program rozvoja výrobno-technickej základne, ktorého stručný popis bol spomenutý v kapitole 1.2.

Finančná stratégia spoločnosti bola definovaná ako spôsob zabezpečenia optimálneho financovania prevádzkových a investičných potrieb spoločnosti. Strategickým cieľom prevádzkovateľa vo finančnej oblasti je:

Získanie dôvery bánk a finančných inštitúcii je dlhodobý proces, počas ktorého je potrebné dôsledne analyzovať dosiahnuté hospodárske výsledky spoločnosti, analyzovať prostredie, v ktorom spoločnosť podniká (postavenie na trhu, stabilita trhu, vývoj a zabezpečenie dodávok a odbytu) a pripraviť transparentnú projekciu budúcich hospodárskych prostriedkov. Pre akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne boli obdobím získavania dôvery roky 1994 - 1995, kedy sa niekoľko desiatok zamestnancov priamo alebo nepriamo podieľalo na spracovávaní a prezentácii podkladov. Výsledky sa objavili v nasledujúcich rokoch, kedy sa podarilo zabezpečiť dostatok finančných zdrojov nielen na dostavbu a realizáciu bezpečnostných opatrení v Atómovej elektrárni Mochovce, rekonštrukciu a modernizáciu blokov V-1 v Bohuniciach, ale i na environmentálne projekty súvisiace s rekonštrukciou klasických tepelných zdrojov spoločnosti.

Ako najvýznamnejšie výsledky možno spomenúť:

Takto SE, a.s. zabezpečili transakcie v sumárnom finančnom objeme viac ako 50 mld. Sk, reštrukturalizáciou úverov sa zlepšila štruktúra súvahy a znížila priemerná úroková sadzba z pôvodných 14,3% na 11,6%.

Získané finančné prostriedky z vlastných hospodárskych výsledkov spoločnosti a prostriedky nadobudnuté spomenutými finančnými transakciami umožnili realizovať okrem bežných opráv jadrových zariadení i náročné projekty zvyšovania bezpečnosti existujúcich i novo budovaných jadrových zariadení. Slovenské elektrárne, a.s. investovali v uplynulom období:


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998