Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.1.3 Úloha dozorného orgánu


V oblasti štátnej správy plní ÚJD úlohy vymedzené mu zákonom NR SR č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a súvisiacimi zákonmi. Táto úloha spočíva medzi iným udeľovaním oprávnení na využívanie jadrovej energie.

Úrad sa podieľa na zvyšovaní úrovne jadrovej bezpečnosti využívaním výsledkov vedy a techniky, medzinárodnej spolupráce, ale aj v súčinnosti s inými štátnymi dozormi, ako sú dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, štátny dozor, dozor orgánov štátnej banskej správy a iné. Pri formulovaní požiadaviek na jadrovú bezpečnosť ÚJD vychádza z platných noriem po bývalom československu tzv. normy ČSN, noriem po bývalom Sovietskom zväze ale predovšetkým z dokumentov rady bezpečnostných návodov vydaných MAAE (Nuclear Safety Series - NUSS ), ale aj ďalšie dokumenty MAAE (napr. dokumenty typu TECDOC). Pre hodnotenie špecifických problémov sa využívajú smernice MAAE vypracované v rámci mimorozpočtového programu (napr.IAEA-EBP-WWER-01 až 11)

Úrad v prípade potreby zabezpečuje, aby sa iným štátnym orgánom, národným a medzinárodným organizáciám a verejnosti poskytli adekvátne informácie o poslaní a zodpovednosti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a o situácii na jadrových zariadeniach.

Úrad vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane vybraných zariadení, pričom jedným zo základných predpokladov jadrovej bezpečnosti je zodpovedajúca úroveň technického stavu týchto zariadení.

V súvislosti s úlohami Úradu v oblasti výkonu dozoru ukladá zákon prevádzkovateľom jadrových zariadení umožniť zamestnancom Úradu vstup do objektov zariadení a na pracoviská, poskytnúť požadovanú dokumentáciu, informácie a potrebnú súčinnosť.

V rámci spolupráce ÚJD s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy informuje ich o zistených závažných nedostatkoch a nariadených opatreniach na ich odstránenie.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998