Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti


Predstavenstvo akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne prijalo na svojom zasadnutí dňa 17. novembra 1997 Koncepciu jadrovej a radiačnej bezpečnosti v nasledovnom znení:

  1. Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť sú výrobcom elektrickej energie a tepla aj z jadrového paliva.
  2. Základnú zodpovednosť za jadrovú a radiačnú bezpečnosť má Predstavenstvo akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré ubezpečuje verejnosť, že má trvale pod kontrolou všetky činnosti súvisiace s jadrovoenergetickými zariadeniami od výberu staveniska, projektovania, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzkovania až po vyraďovanie, vrátane zaobchádzania s vyhoretým jadrovým palivom a  nakladaním s  rádioaktívnym odpadom.
  3. Povinnosti vyplývajúce zo základnej  zodpovednosti sú delegované na konkrétnych vedúcich zamestnancov vedenia spoločnosti a odštepných závodov, ktoré zabezpečujú správu jadrovoenergetických zariadení.
  4. Hlavné zásady dodržiavania jadrovej a radiačnej bezpečnosti:

  1. Na splnenie hlavných zásad jadrovej a radiačnej bezpečnosti spoločnosť vynakladá potrebné prostriedky a zabezpečuje trvalé zvyšovanie vzdelania a kvalifikácie zamestnancov.
  2. Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti je záväzná pre všetkých zamestnancov riaditeľstva akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne a odštepných závodov prevádzkujúcich jadrovoenergetické zariadenia, ktorí sa musia s ňou oboznámiť.
  3. Za rozpracovanie tejto koncepcie, stanovenie kritérií hodnotenia úrovne jadrovej a radiačnej bezpečnosti a ich kontrolu je zodpovedný riaditeľ Odboru jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998