Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti


Jadrovou bezpečnosťou sa podľa zákona č. 130/1998 Z. z. rozumie stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a obmedzovať následky nehôd a havárií.

Za jadrovú bezpečnosť j zodpovedá prevádzkovateľ.

Od prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby zabezpečil všetky aspekty jadrovej bezpečnosti, najmä

- odborne spôsobilých zamestnancov,

- dostatočné finančné zdroje,

- priebežné hodnotenie jadrovej bezpečnosti počas prevádzky,

- ochranu pred ionizujúcim žiarením,

- vydanie prevádzkových predpisov

- spracovanie pracovných programov.

Navyše sa ukladá prevádzkovateľovi určiť zodpovednosti a právomoci jednotlivých útvarov tak, aby sa dosiahlo účinné riadenie a bezpečná prevádzka jadrových zariadení v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Okrem iného sa zakotvuje povinnosť uplatňovania tzv. princípu ALARA (As Low As Reasonably Achievable - najnižšia racionálne dosiahnuteľná úroveň) pri všetkých prácach so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

V praxi prevádzkovateľ jadrového zariadenia využíva ďalšie nevyhnutné špecializované organizácie či už v oblasti údržby, prevádzky alebo výskumu. Tieto špecializované organizácie sú vo funkcii tzv. podporných organizácií a svojimi činnosťami sa podieľajú na zabezpečovaní spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jadrových zariadení, nakoľko práce, ktoré vykonávajú nie je prevádzkovateľ schopný zabezpečovať vlastnými ľudskými zdrojmi ani po organizačnej, technickej alebo po vedomostnej stránke.

Zakotvuje sa povinnosť prevádzkovateľa poskytovať verejnosti informácie o jadrovej bezpečnosti. Táto povinnosť nevedie k zmene zodpovednosti ÚJD poskytovať verejnosti vlastné nezávislé hodnotenie.

Na všetky činnosti na jadrových zariadeniach sa vyžaduje vypracovanie predpisov prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne situácia, že na niektoré činnosti nie je spracovaný prevádzkový predpis je možné spracovať prevádzkový program, ktorý sa musí schváliť postupom ustanoveným ÚJD. Môže ísť o dočasné riešenie, ktoré sa následne upraví v predpise.

Odporúčania MAAE sú zapracované do vnútornej dokumentácie dozorného orgánu i prevádzkovateľa.

Najvyššou úrovňou u prevádzkovateľa sú koncepcie SK pre jednotlivé oblasti, vrátane koncepcie jadrovej a radiačnej bezpečnosti, kde je vyjadrená priorita bezpečnosti JZ nad všetky ostatné priority prevádzkovateľa. V riadiacej dokumentácii SK pre jadrovú bezpečnosť, radiačnú bezpečnosť a havarijné plánovanie sú uplatnené bezpečnostné štandardy MAAE a bezpečnostné princípy dokumentov INSAG 3 a INSAG 4. Bezpečnostné štandardy a návody MAAE tvoria základ pri spracovávaní pracovnej dokumentácie SK, ako aj prevádzkovej dokumentácie prevádzkovateľa.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998