Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.2.2 Metódy dozoru na overenie dodržiavania podmienok licencie prevádzkovateľom


Inšpekcie

Úlohy v oblasti štátneho dozoru vykonáva ÚJD SR inšpektormi jadrovej bezpečnosti. Inšpekčný plán sa spravidla spracováva na obdobie jedného roka pre danú lokalitu alebo oblasť dozoru. Tento plán obsahuje v súčasnosti program inšpekcií pre SE-EBO.

Inšpekčný plán obsahuje program inšpekcií pre SE-EBO, SE-EMO a SE-VYZ a je rozdelený do troch oblastí (1) Prevádzka JE, (2) Starostlivosť a zariadenia, (3) Technická podpora. Inšpekčný plán ďalej obsahuje program inšpekcií pre (4) VÚJE, a. s. Trnava, (5) Prepravu jadrových materiálov, (6) Kontrolu jadrových materiálov.

Inšpekčný plán je zostavený tak, aby bolo možné vykonávať priebežné systematické hodnotenie inšpekčnej činnosti v danej lokalite alebo oblasti dozoru. Inšpekcie sa vykonávajú podľa Inšpekčných postupov, ktoré sú súčasťou Inšpekčného manuálu (IM) ÚJD SR. Pre niektoré inšpekčné činnosti nie sú vypracované inšpekčné postupy. Na tieto inšpekcie sa vypracovávajú individuálne programy (IP) inšpekcie.

Rozdelenie inšpekcií v inšpekčnom pláne

Rutinné inšpekcie

Rutinnými inšpekciami inšpektor jadrovej bezpečnosti kontroluje ako sa zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek a podmienok jadrovej bezpečnosti, stav jadrového zariadenia, dodržiavanie schválených limitov a podmienok a vybraných prevádzkových predpisov. Rutinné inšpekcie vykonáva predovšetkým lokalitný inšpektor na príslušnej lokalite jadrového zariadenia a to najmä podľa základného inšpekčného plánu vo všetkých troch oblastiach.

Pre rutinné inšpekcie sa nevypracováva osobitný program, ale vykonávajú sa podľa vopred vypracovaných typových programov (inšpekčné postupy) pre konkrétne oblasti dozoru a zamerania inšpekcie.

Špeciálne inšpekcie

Špeciálne inšpekcie (plánované) vykonáva inšpektor jadrovej bezpečnosti v súlade so základným inšpekčným plánom. Špeciálne inšpekcie sú zamerané do špecifických oblastí (preprava vyhoretého jadrového paliva, kvalifikácia a výcvik personálu JE atď.), najmä na kontrolu plnenia požiadaviek a podmienok dozoru podľa § 32, zákona č. 130/1998 Z. z.

Mimoriadne inšpekcie

Mimoriadne inšpekcie vykonávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti formou špeciálnych alebo tímových inšpekcií. Tieto inšpekcie sú neplánované, vyvolané stavom v zodpovednej organizácii (napr. etapy spúšťania jadrovej elektrárne) alebo neočakávanými udalosťami na jadrovom zariadení. Dozorný orgán nimi reaguje na vzniknutú situáciu v zodpovednej organizácii.

Postih

V súlade so súhlasom na prevádzku sa sledujú požiadavky a podmienky jadrovej bezpečnosti, ktoré boli schválené a zavedené dozorným orgánom. V prípade porušenia jadrovej bezpečnosti dozorný orgán môže uložiť pokuty držiteľovi oprávnenia, ako aj jeho zamestnancom. V závislosti na závažnosti udalosti, dozorný orgán môže voliť rôzne formy postihu, napr. varovné listy, písomné protokoly s uloženými opatreniami a pod. V prípade nebezpečenstva z omeškania alebo pri vzniku závažných skutočností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti ÚJD je oprávnený uložiť držiteľovi oprávnenia znížiť výkon zariadenia alebo zariadenie úplne odstaviť.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998