Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.2.1 Zákon č. 130/1998 Z. z. - Povinnosti prevádzkovateľa voči dozoru


Zákon č. 130/1998 Z. z. - Povinnosti prevádzkovateľa voči dozoru

Jadrová energia sa môže využívať len na mierové účely a v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, pričom sa musí dosiahnuť taká úroveň jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, aby riziko ohrozenia života a zdravia bolo nižšie, ako sú určené limitmi (zákon NR SR č. 272/1994 Z. z.) a podľa dostupných znalostí také nízke, ako je možné rozumne dosiahnuť.

Povinnosti prevádzkovateľa sú dané predovšetkým ustanoveniami zákona č. 130/1998 Z. z. v oblastiach:

Overovanie a hodnotenie

Držiteľ súhlasu na prevádzku jadrového zariadenia je povinný v určených termínoch orgánu na ochranu zdravia poskytovať' najmä tieto informácie:

Neodkladne:

V stanovených termínoch:<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998