Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.1.4 Štátny dozor v oblasti ochrany zdravia pred žiarením


Dozor nad ochranou pred žiarením v Slovenskej republike sa vykonáva štátnym zdravotným dozorom. Orgánom štátneho zdravotného dozoru v ochrane pred žiarením je Ministerstvo zdravotníctva - hlavný hygienik SR. Pracoviskom dozoru je Centrum ochrany zdravia pred žiarením zriadené na Štátnom zdravotnom ústave SR.

Úlohou štátneho zdravotného dozoru je:

3.1.4.1 Povoľovacie konanie

Žiadateľ' o povolenie na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo jeho odborný zástupca pre otázky ochrany zdravia pred žiarením (kvalifikovaný expert) musí spĺňať' tieto podmienky:

Zákon vyžaduje pri zmene odborného zástupcu zmenu povolenia.

Požiadavky na dokumentáciu predkladanú žiadateľom

Žiadateľ' o povolenie na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia predkladá odôvodnenie žiadosti o používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, doklady o splnení vyššie uvedených požiadaviek, charakteristiku činnosti a technického vybavenia, stavebnú a technologickú dokumentáciu, ktorou dokladuje zabezpečenie podmienok ochrany zdravia pred žiarením na pracovisku a v jeho okolí, návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma, návrh opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľstva, havarijný plán, traumatologický plán, bezpečnostnú dokumentáciu, podnikové smernice, prevádzkové predpisy a normy zabezpečenia kvality vzťahujúce sa na ochranu pred žiarením.

3.1.4.2 Dozorný orgán

Orgánom štátneho zdravotného dozoru v ochrane pred žiarením je Ministerstvo zdravotníctva - hlavný hygienik SR. Štátny zdravotný dozor v jadrových zariadeniach SR v ochrane zdravia pred žiarením vykonáva Centrum ochrany zdravia pred žiarením zriadené na Štátnom zdravotnom ústave SR v Bratislave (COZPŽ). COZPŽ má toho času tri odbory.

Dozor v jadrových zariadeniach vykonávajú zamestnanci odboru ochrany pred žiarením v jadrových zariadeniach. Tento odbor sa člení na dve oddelenia:

Na monitorovaní v okolí jadrových zariadení sa podieľa aj odbor rádioaktivity v životnom prostredí.
Obr. 3. 2. 1 Štruktúra dozoru v oblasti ochrany zdravia

 <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998