Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.1.3 Štátny dozor v oblasti jadrovej bezpečnosti


Predpisy pochádzajú z bývalého Československa. V platnosti sú nasledujúce predpisy, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom č. 130/1998 Z. z.:

Právne predpisy bývalej ČSFR po rozdelení prevzala Slovenská republika. V oblasti jadrovej bezpečnosti ide o nasledujúce právne predpisy:

Vo schvaľovacom procese jadrových zariadení sa používajú a uplatňujú normy a odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

3.1.3.1 Licenčné konanie jadrových zariadení

Licenčné konanie má tri hlavné stupne: výber staveniska, začatie výstavby a trvalá prevádzka. Pred vydaním licencie na trvalú prevádzku dozorný orgán vykonáva kontroly podľa schválených programov neaktívnych a aktívnych skúšok a vydáva súhlas na zavážanie paliva, fyzikálne spúšťanie, energetické spúšťanie a skúšobnú prevádzku. Hlavné dozorné orgány a proces licenčného konania na trvalú prevádzku je znázornený na obrázku 3.1.2.

Obr. 3.1.2 Povoľovacie konanie

Základnými podmienkami nevyhnutnými pre udelenie povolenia z hľadiska jadrovej bezpečnosti je vypracovanie a predloženie bezpečnostnej správy a ďalšej predpísanej bezpečnostnej dokumentácie a splnenie podmienok predchádzajúcich schvaľovacích konaní a rozhodnutí dozorného orgánu.

Odbory životného prostredia Krajských úradov vydávajú rozhodnutia pre výber staveniska, výstavbu, prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení na základe súhlasu Úradu jadrového dozoru, orgánov Ministerstva zdravotníctva a iných orgánov a organizácií štátnej správy. Čo sa týka povolení a súhlasov, povinnosti týchto orgánov sú určené zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon), výnosmi Československej komisie pre atómovú energiu vydanými pod číslom 2/1978 Zb. a 4/1979 Zb. a vyhláškami Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb. a č. 378/1992 Zb..

Držiteľ povolenia je zodpovedný za bezpečnosť jadrového zariadenia.

 

 

Výber staveniska

Požadované informácie pre povolenie pre výber staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti sú:

Výstavba

Požadované informácie pre povolenie výstavby z hľadiska jadrovej bezpečnosti sú:

 

Uvedenie do prevádzky

Požadované informácie pre povolenie uvedenia do prevádzky z hľadiska jadrovej bezpečnosti sú:

Prevádzka

Požadované informácie pre povolenie prevádzky z hľadiska jadrovej bezpečnosti sú:

Vyraďovanie

Požadované informácie pre vyraďovanie z hľadiska jadrovej bezpečnosti sú:

3.1.3.2 Dozorný orgán - ÚJD SR

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) Slovenskej republiky je nástupcom bývalej Československej komisie pre atómovú energiu. Bol založený 1. januára 1993 a jeho právomoci vyplývajú zo zákona Národnej rady SR č. 2/1993 Z.z. (tzv. kompetenčný zákon). ÚJD je nezávislý štátny dozorný orgán, ktorý podlieha priamo vláde a na čele ktorého je predseda menovaný vládou. Organizačná štruktúra je znázornená na obrázku 3.1.4. V roku 1998 pracuje na ÚJD 80 zamestnancov.

3.1.3.3 Úlohy a zodpovednosť dozorného orgánu

V zmysle zákona č. 2/1993 Z. z. ÚJD zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakl>adania s jadrovými materiálmi.

 

 

 

Obr. 3.1.4 Organizačná štruktúra ÚJD

 

V zmysle zákona č. 130/1998 Z. z. ÚJD vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení pričom najmä:

ÚJD podáva ročné správy o výsledkoch dozorných aktivít a o jadrovej bezpečnosti. Táto ročná súhrnná správa sa predkladá vláde Slovenskej republiky.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998