Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.1.2 Legislatíva


Úvod

Právna štruktúra dozoru nad jadrovou bezpečnosťou je tvorená zákonmi, ktoré boli prijaté na jednej strane pred vytvorením Slovenskej republiky a na druhej strane z nových zákonov prijatých od vzniku samostatnosti.

Právny systém možno kategorizovať nasledovne:

  1. Najvyšším základným zákonom štátu je ústava a schvaľuje ju parlament - má všeobecne záväzný charakter.
  2. V zákonoch sú zakotvené základné práva a povinnosti, ktoré špecifikujú princípy v rôznych oblastiach a sú schvaľované parlamentom - majú všeobecne záväzný charakter.
  3. Nariadenia vlády sú podriadené zákonom a schvaľuje ich vláda - majú všeobecne záväzný charakter.
  4. Vyhlášky a výnosy sú pravidlá, ktoré vydávajú ústredné orgány štátnej správy (napr. ministerstvá), aby stanovili podrobnosti pre realizovanie zákonov a nariadení vlády - majú všeobecne záväzný charakter.
  5. Návody (príručky) obsahujú podrobné požiadavky a odporúčané kroky pre zabezpečenie splnenia patričných požiadaviek. Vydávajú ich dozorné orgány.
  6. Interné normy (ako napr. smernice a príkazy) sú vnútorné organizačné pravidlá dozorného orgánu a vytvárajú základ pre vnútorný systém zabezpečenia kvality.

Zákony v oblasti štátneho dozoru

Národná rada SR dňa 1. 4. 1998 schválila Zákon č. 130/1998 Z.z. - Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon). Zákon určuje podmienky pre bezpečné využívanie jadrovej energie výlučne pre mierové účely v súlade s medzinárodnými dohodami uzavretými Slovenskou republikou. Obsahuje tiež klauzuly, ktoré stanovujú finančné náhrady v prípade jadrovej havárie. Najmä predpokladá sumu 50 miliónov SDR ako limit finančnej zodpovednosti prevádzkovateľa. V zmysle atómového zákona sa jadrovým zariadením rozumejú zariadenia a objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakciu, zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov, zariadenia a objekty na ukladanie vyhoreného jadrového paliva a na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie RAO.

Zákon nadobudol platnosť dňa 8. 5. 1998 a účinnosť dňa 1. 7. 1998 a nahradil dovtedy platný zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Časť doterajších vyhlášok a výnosov uvedených v 3.1.3 zostáva v platnosti, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. Budú postupne nahradené novými vyhláškami.

Zákony č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov určujú úlohy a zodpovednosti ústredných orgánov štátnej správy. Zákon č. 2/1993 Z. z. bol jednou z viacerých noviel zákona č. 347/1990 Zb., ktorý medzi iným zakotvil vytvorenie ÚJD.

Zákon o energetike č. 70/1998 Z. z., ako jeden zo základných zákonov, upravuje podmienky podnikania v jadrovej energetike v Slovenskej Republike ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré v tejto oblasti podnikajú.

Zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z. z. nariaďuje komplexné odborné a verejné posudzovanie vplyv vybraných pripravovaných stavieb vrátane jadrových zariadení na životné prostredie a poveruje ministerstvo životného prostredia, aby zhodnotilo všetky návrhy pre uskutočnenie technických zmien jadrových zariadení, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Zákon Národnej rady SR č. 254/1994 Z. z. a Vyhláška č. 14/1995 Z. z. zriaďuje štátny fond pre likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Pod nakladaním s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa rozumie ich doprava, skladovanie, spracovanie a ukladanie. Fond, ktorý je samostatnou právnickou osobou riadi Ministerstvo hospodárstva. Fond je financovaný z viacerých zdrojov - vrátane príspevkov od prevádzkovateľov jadrových elektrární, bánk a štátu a iných.

Zákon NR SR č. 290/1996 Z. z., ktorý je jednou z viacerých noviel zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. a pripravené Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia vychádza z odporúčaní ICRP 60 z roku 1990 a z International Basic Safety Standards z roku 1996.

Zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a zákon NR SR č. 290/I996 Z. z. ustanovuje:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa stavby ,ktorej súčasťou je jadrové zariadenie, je stavebný úrad povinný vyžiadať si stanovisko Úradu jadrového dozoru, ktorý môže svoj súhlas viazať na splnenie podmienok.


Návrhy legislatívnych úprav

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998