Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

3.1.1 Štruktúra dozorných orgánov


Dozor nad mierovým využívaním jadrovej energie vykonávajú podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie vládne orgány a organizácie v rámci svojej kompetencie stanovenej v príslušných zákonoch podľa schémy znázornenej na obrázku č. 3.1.1.

0br. 3.1.1 Štruktúra dozorných orgánov

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej Republiky je ústredným orgánom štátnej správy. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky SR vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v predmetnej oblasti.

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia a ďalšie činnosti v oblasti zdravotníctva. Štátnu správu na úseku ochrany zdravia vykonávajú ministerstvo zdravotníctva, štátni krajskí hygienici a štátni okresní hygienici. Do pôsobnosti ministerstva patrí okrem iného ustanovenie limitov ožiarenia a podmienok na zneškodňovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov z hľadiska možného vplyvu na zdravie, metodicky usmerňuje ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia a vydáva povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky sú podriadené:

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra je okrem iného zodpovedné za protipožiarnu ochranu, komplexný záchranný systém vrátane ochrany obyvateľstva a majetku, verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku a civilnú ochranu. V prípade jadrových a radiačných havárií aj za poskytnutie pomoci obyvateľstvu v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie (Zákon o civilnej ochrane č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre (okrem iného) energetiku, vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov. Povoľovanie dovozu a vývozu špeciálnych materiálov a zariadení.

 

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky (ÚBP)

Je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok.<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998