Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.7 Sklady upravených a tuhých RAOSklady upravených a tuhých RAO

Jadrové zariadenie - sklady RAO treba posudzovať ako dočasné sklady RAO pred ich ďalším spracovaním, resp. úpravou do formy na uloženie v Republikovom úložisku v Mochovciach. Tieto sklady možno rozdeliť na 3 druhy:

Objekt 38 je určený na skladovanie nízkoaktívnej zeminy, betónovej drte a betónových panelov do hmotnostnej aktivity 3000 Bq/kg. Skladovacia kapacita na max. 4000 m3. RAO sú v sklade voľne nasypané, resp. uložené, objekt nie je chránený voči poveternostným vplyvom.

Objekt 839 - v tomto objekte sú skladované rádioaktívne kaly, zeminy a betónová drť hmotnostnej aktivity od 3000 do 10000 Bq/kg. Objekt je vybudovaný z ľahkej montovanej haly. Skladovacia kapacita je max. 3240 m3.

V objekte 32 sú v súčasnosti v prevádzke 3 sklady pevných RAO. V m.č. 106 sa nachádza 1480 ks 200 dm3 sudov s pevnými RAO. Sudy sú skladované v 2 vrstvách. Kapacita skladu je vyčerpaná. M.č. 97 má skladovaciu kapacitu 2050 ks 200 dm3 sudov. Sklad je zaplnený na maximálnu kapacitu. V m.č. 30/54 sú skladované 200 dm3 sudy v oceľových paletách v dvoch až piatich vrstvách. Celková kapacita skladu je 3724 ks 200 dm3 sudov. 2/3 kapacity sudov sú pripravené na príjem pevného RAO. V objekte 32 sú skladované pevné odpady solidifikované, kovové, lisovateľné, spáliteľné a nelisovateľné , všetky uložené v 200 dm3 sudoch.

RAO uložené v uvedených skladoch budú postupne v rámci uvádzania elektrárne do radiačne bezpečného stavu vyberané, spracované, upravené do formy vhodnej pre ich dlhodobé uloženie a následne budú transportované do Republikového úložiska.

Samotné sklady po ich vyprázdnení budú likvidované alebo využívané na iné účely (obj. 38, 839), resp. bude s nimi nakladané v zmysle programu schváleného variantu ďalšieho vyraďovania JE A-1.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998