Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.6.1 Technológie pre spracovanie a úpravu RAO


V rámci jadrového zariadenia Technológie pre spracovanie a úpravu RAO sú v súčasnosti nasledovné technológie, na ktoré boli vydané povolenia na trvalú prevádzku:

Pripravuje sa prevádzka (ukončovanie montáže) prevádzkovej bitúmenačnej linky PS 100 a novej čistiacej stanice aktívnych vôd v obj. 809. Boli vykonané neaktívne skúšky a pripravujú sa aktívne skúšky nového komplexu technologických liniek pre spracovanie a úpravu RAO - Bohunické spracovateľské centrum RAO (BSC-RAO) v obj. 808, ktorého hlavným dodávateľom technológií je firma NUKEM (Nemecko).

 • Stručný popis technológií
  1. Bitúmenačná linka
  2. Základným zariadením bitúmenačnej linky je filmová rotorová odparka s výkonom cca 120 dm3/h odparenej vody v závislosti na rádiochemickom zložení upravovaného koncentrátu. Hlavnou funkciou odparky je odpariť vodu z koncentrátu RAO a suché jemné kryštáliky vysušených solí obaliť bitúmenom - fixačným médiom. Obe zložky (bitúmen a koncentrát) sú dávkované do odparky nad vyhrievaciu zónu v tangenciálnom smere. Výsledný produkt je vyprázdňovaný do 200 dm3 pozinkovaných sudov, ktoré sú po zaviečkovaní ukladané do dočasných skladov RAO.

   Brídový kondenzát po vyčistení na odolejovači, vapexovom a uhlovom filtri je prečerpaný na čistiacu stanicu aktívnych vôd na dočistenie (zníženie rádioaktivity pod limitné hodnoty).

   Bitúmenačná linka PS 44 po vykonaní neaktívnych, aktívnych skúšok a odstránení nedostatkov bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1995, kedy bolo na nej spracovaných 252 m3 koncentrátov JE A-1. V roku 1997 spracovala 6 m3 koncentrátov z JE V-1. V roku 1998 pokračuje bitúmenácia koncentrátov JE V-1, V-2.

    

  3. Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41.
  4. Slúži na príjem a čistenie kontaminovaných vôd z HVB JE A-1, z obj. 809, 28 a po uvedení do aktívnej prevádzky BSC (obj. 808) aj z tohto objektu o sumárnej gama objemovej aktivite do 3,7.106 Bq/dm3.

   Mechanicky, chemicky aj rádiochemicky znečistené vody sú čistené odparovaním na kotlovej odparke s externým výhrevným telesom. Projektovaný výkon odparky je 2,5 m3/h odparenej vody, skutočný výkon je závislý od zloženia spracovávaných vôd.

   Brídový kondenzát je následne prečisťovaný na iónomeničových filtroch až pokiaľ objemová aktivita rádionuklidov kondenzátu nepoklesne pod limitné hodnoty. Koncentrát je dopravovaný na bitúmenačná linku na fixáciu jeho solí v bitúmenovej matrici.

   Čistiaca stanica bola uvedená do prevádzky spolu s ostatnými technológiami v rámci uvedenia JE A-1 do prevádzky a je s určitými prestávkami na modernizáciu zariadenia prevádzkovaná až do súčasnosti.

  5. Vitrifikačná linka VICHR
  6. Vitrifikačná linka slúži na fixáciu rádioaktívneho chrompiku do sklenej matrice bórosilikátového typu s cieľom dosiahnuť výraznú objemovú redukciu a zvýšiť bezpečnosť skladovania tohto špecifického rádioaktívneho kvapalného odpadu. Patrí medzi kombinované vitrifikačné technológie (nie je ani jednostupňový, ani dvojstupňový proces). Chrompik sa zo skladovacích nádrží prečerpáva do odmernej nádrže o objeme 128 dm3 na dávkovanie do odparky, kde sa pri teplote 143O C získa koncentrát o objeme 3 dm3, ktorý sa vypustí do tavnej indukčnej pece, kde sa pridáva sklovina, v peci dochádza k vysušeniu koncentrátu a roztaveniu zmesi , zmes sa potom vypúšťa do patróny, ktorá sa zaváža do dočasného skladu. Zvyšková vlhkosť zmesi v priebehu sušenia prúdi do kondenzátora a odlučovacej jednotky, po skondenzovaní sa kondenzát vracia späť na začiatok procesu vitrifikácie. Aktivita brídových pár kondenzátu z odparky je znižovaná na sorbentoch. Časti zariadenia linky sú chladené pomocou vloženého okruhu chladenia, ktorý tvorí zároveň bariéru proti úniku RA látok v prípade netesností. Minimálna hodnota indexu vylúhovateľnosti vitrifikovaného produktu je Li = 9,0 resp. 10-6 g/cm2.deň (podľa americkej štátnej normy ANSI/ANS 16.1.1986)

    

  7. Bitúmenačná linka VÚJE
  8. Princíp činnosti bitúmenačnej linky VÚJE je zhodný s popisom bitúmenačnej linky v bode 2.6.1.1, linka spracováva menšie množstvá médií. Bola inštalovaná v objekte 28 v roku 1985. V roku 1990 bola stavebným úradom schválená zmena užívania objektu 28 pre jej používanie a v roku 1995 boli technologické zariadenia bitúmenačnej linky VÚJE upravené v zmysle Vyhlášky ČSKAE č.436/90.

   V uvedenom období BL VÚJE slúžila na rôzne experimentálne práce so zameraním určenia receptúry na bitúmenáciu : koncentrátov A-1, V-1, dowthermu, neaktívnych sorbentov, skúšky bitúmenácie mletých sorbentov. Experimentálne práce prebiehali najprv s neaktívnymi tzv. modelovými preparátmi a po ich úspešnom preverení aj s aktívnymi reálnymi médiami.

   V súčasnosti sa na bitúmenačnej linke VÚJE spracovávajú koncentráty z A-1,V-1, V-2 a dowtherm.

    

  9. Bohunické spracovateľské centrum RAO.

   Bohunické spracovateľské centrum má spracovávať RAO, ktoré možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

  10. Pre spracovanie a úpravu uvedených RAO BSC obsahuje nasledovné technológie:

  1. Odparka.
  2. Na koncentračnom zariadení sa budú preberať kvapalné nespáliteľné RAO z JE A-1, V-1, V-2, ktoré po zakoncentrovaní alebo priamo budú vedené k cementačnej linke.

   Samotná odparka je prietokového typu a skladá sa z 3 jednotiek tvaru U. Výkon odparky je 500 dm3/h pri soľnosti dávkovaného odpadu 200 ¸ 300 g/l.

   Brídový kondenzát sa môže použiť k preplachu zariadení alebo v systéme čistenia plynných spalín spaľovne.

   Výstupný produkt - koncentrát sa bude zhromažďovať v zásobníku, odkiaľ bude transportovaný do cementačného zariadenia.

  3. Cementačná linka.
  4. Do dávkovacej nádrže cementačnej linky budú vstupovať RAO buď priamo (koncentráty) z koncentračného zariadenia, prípadne z kontajnera (chrompik), alebo cez vstupné zásobníky (živice - ionexy, resp. kaly).

   Podľa overených receptúr sa bude dávkovať RAO z dávkovacej nádrže, alebo popol zo spaľovne z dávkovacieho zásobníka a ďalej prísady a cement do šikmého zmiešavača (objem 500 dm3).

   Po dôkladnom zamiešaní sa cementový produkt vypustí do betónového kontajnera vysokej integrity (objem 3 m3). K zaplneniu kontajnera je potrebných 6 šarží šikmého zmiešavača. Kontajnery s vyzretým a vytvrdnutým cementom sa budú transportovať do Republikového úložiska v Mochovciach.

  5. Triedenie.
  6. Netriedený pevný RAO bude transportovaný na europaletách vo forme:

   do miestnosti triedenia. Do samotného triediaceho boxu budú transportované buď preklopením suda alebo priamo cez otvorené veko prielezu boxu.

   V boxe vytriedený RAO zabalený do 200 dm3 sudov bude transportovaný podľa zatriedenia nasledovne:

   Súčasťou triediaceho zariadenia je aj fragmentačné pracovisko.

  7. Spaľovňa.
  8. V spaľovni budú spaľované jestvujúce a vznikajúce pevné a kvapalné odpady z JE lokality Jaslovské Bohunice a Mochovce. Výkon zariadenia predstavuje 30 kg/h pevných odpadov, ak budú spaľované súčasne kvapalné odpady, alebo 50 kg/h pevných odpadov. Pevné odpady sú dávkované cez systém boxov do napájacieho boxu, ktorý predstavuje bezpečnostnú priechodku - slučku.

   Samotná pec spaľovne je konštruovaná ako šachtová pec, napájanie je zhora, v peci sa nenachádzajú žiadne vnútorné zabudované časti. Spaľovanie prebieha v dvoch zónach. V spodnej zóne prebieha spaľovanie so zmesou para-vzduch, čím sa zaručí, že teplota v horiacom materiály bude 900 ° C a vylúči sa tvorenie škvary a spekancov na stene pece. V hornej zóne bude hlavné množstvo vzduchu privádzané priamo nad horiaci materiál (prevádzka s nadbytkom kyslíka) a množstvo vzduchu bude nastavené tak, že teplota spaľovania bude 800 ¸ 1050 ° C.

   Plynné spaliny z pece budú v dopaľovacej komore dopaľované pri teplote 850 ¸ 1200 ° C. V spodnej časti dopaľovacej komory vstrekovaním vody poklesne teplota na 850 ° C a do tejto vody sa bude pridávať potrebné množstvo NOx-Out, aby sa redukoval podiel kysličníkov NOx v dymových plynoch.

   V zmiešavači sa pridávaním čerstvého vzduchu spaliny schladia až na 300 ° C. Náhlym schladením sa rýchlo preklenie rozsah teplôt 600 ¸ 350 ° C, čím sa podstatne zredukuje tvorba dioxínov. Potom sa uskutoční prepieranie plynných spalín v pračkách a čistenie na HEPA-filtroch, v ktorých sú zachytávané rádioaktívne častice s účinnosťou 99,9 %.

   Popol vznikajúci v spaľovni bude zmenšovaný drvičom, plnený do 200 dm3 sudov a transportovaný bude do cementačnej linky, obdobne ako aj prepieracia voda z pračiek spalín.

    

  9. Zariadenia pre skladovanie a transport.
  10. Zariadenia majú slúžiť pre manipuláciu medzi jednotlivými skladovacími priestormi a zariadeniami s:

  11. Lisovňa.
  12. V lisovacom zariadení budú lisované odpady zabalené z triedenia v 200 dm3 sudoch. Sud bude v zariadení vysokotlakového lisu lisovaný silou 20 000 kN. Výlisok bude pri každom kroku vkladania na odoberacích saniach vysúvaný von a odložený na miesto skladovania. Výlisky sa budú vkladať do betónového kontajnera a v cementačnej linke sa budú zalievať cementovou zmesou.


  <<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

  Zdroje pôvodného textu správy:
  Copyright © UJD SR, 1998
  Copyright © SE, a. s., 1998


  Text je totožný s originálnym prekladom
  Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
  Copyright © INFELEN, 1998