Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP


Z dôvodu súčasnej nedostatočnej skladovacej kapacity pre uskladnenie palivových kaziet z produkcie blokov SE-EBO do konca ich predpokladanej plánovanej životnosti, bolo pristúpené k príprave a realizácii zvýšenia skladovacej kapacity skompaktnením a zároveň je realizovaný program zvýšenia bezpečnosti prevádzky MSVP seizmickým zodolnením jej stavebných a technologických konštrukcií. Na základe vypracovaného projektu a bezpečnostnej dokumentácie bol koncom roku 1997 dozornými orgánmi a organizáciami SR daný súhlas k zahájeniu realizácie seizmického zodolnenia a rozšírenia skladovacej kapacity MSVP, ktoré je plánované ukončiť v roku 1998 s cieľom zvýšenia počtu skladovacej kapacity  MSVP a predĺženia doby prevádzky na 50 rokov.

 1. Seizmické zodolnenie.
 2. Pôvodný projekt MSVP bol navrhnutý podľa československých noriem (ČSN 730036 - Seizmické zaťaženie stavieb) platných v čase spracovania projektu, a nezodpovedá súčasným požiadavkám na seizmickú odolnosť jadrových elektrární.

  Cieľom projektu seizmického zodolnenia MSVP je zvýšenie ich odolnosti na úroveň dnešných medzinárodných predpisov a požiadaviek a to v súlade s vykonanými geologicko-seizmologickými prieskumami. Keďže vyhodnotenie týchto prieskumov, vykonávané SAV, nebolo v dobe spracovania projektu ešte k dispozícii, bolo použité zadanie vypracované organizáciou EQE International, ktoré je v súčasnej dobe používané pre seizmické hodnotenie i ďalších objektov (JE V-1, V-2) v Jaslovských Bohuniciach. Seizmické zadanie je podrobne definované v správe EQE International zo septembra 1996 (EQE Project Number 745 009.01).

  Na základe metodológie "Požiadaviek" bola vykonaná klasifikácia stavebných konštrukcií, technologických zariadení a zariadení elektro a SKR - 1. kategória (1a, 1b, 1c) na úrovni IRLE (Interim Review Level Earthquake), resp. 2. kategórie podľa STN 730036. Z hodnotenia vykonaných výpočtov vyplynuli potrebné úpravy stavebných konštrukcií, technológie, ktoré je nutné vykonať v rámci realizácie projektu "Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity MSVP Bohunice".

  Realizáciou uvedeného projektu sa dosiahne stav, že aj po seizmickej udalosti ( pre lokalitu EBO platí MVZ = 80 MSK 64 so špičkovým zrýchlením v úrovni terénu 0,25g horizontálne, 0,13 g vertikálne) budú zaistené všetky bezpečnostné funkcie MSVP a skladovacia kapacita bude dostatočná pre ukladanie vyhoretého paliva z blokov JE V-1, V-2 do konca ich životnosti.

 3. Zvýšenie kapacity
 4. Rozhodujúcim elementom pre zvýšenie kapacity MSVP na uloženie celkove 14 112 ks palivových kaziet, je nový kompaktný zásobník vyhoretého paliva. Nový zásobník je navrhnutý pre 48 ks (oproti súčasnému pre 30 ks palivových kaziet) palivových kaziet z reaktorov VVER 440, alebo 18 hermetických puzdier s kazetami obsahujúcimi porušené palivové elementy. Palivové kazety sú uložené v 48 šesťhranných úložných absorpčných puzdrách z bórovej ocele, ktoré sú zostavené do tvaru, ktorý súčasne tvorí tvar zásobníka a je výhodný pre uskladnenie do skladovacích bazénov. Systém rozloženia, rozmery úložných puzdier, skladovacia mreža zásobníka vyhovuje jadrovo-fyzikálnym bezpečnostným požiadavkám. Podkritičnosť palivových kaziet, ktorá je daná geometriou mreže kompaktného zásobníka, nepresahuje kef ani v čistom kondenzáte limitnú hodnotu 0,95. Maximálna teplota chladiacej vody je 500 C.

  Novým zdvíhacím mechanizmom v MSVP bude manipulátor pre preskladnenie vyhoretého paliva zo starých zásobníkov do zásobníkov kompaktných. Manipulátor bude riadený počítačom, pričom presnosť navádzania na úchyt palivovej kazety bude elektronicky riadený s presnosťou ± 2 mm.

  Vzhľadom na zvýšené požiadavky odvedenia zvyškového tepla z vyhoretého paliva pôvodný systém chladenia bazénových vôd bude nahradený novým systémom. Nový systém pozostáva z dvoch doskových chladičov (jeden je ako 100 % rezerva) a 4 ks čerpadiel (pre každý bazén 1 ks, pričom čerpadlo rezervného bazéna je rezervou zvyšných čerpadiel). Odvod tepla z chladiacej vody zabezpečí autonómny systém chladenia chladiacej vody, ktorý pozostáva z 3 chladiacich mikroveží a 2 obehových čerpadiel (jedno je ako 100 % rezerva).


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998