Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

2.5.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti MSVP


Vnútorné hodnotenie bezpečnosti (v rámci SR) boli vykonané v rámci výstavby a uvádzania do prevádzky MSVP a počas prevádzky a to posudzovaním bezpečnostnej dokumentácie dozornými orgánmi a organizáciami SR (bezpečnostné správy, program zaistenia kvality, limity a podmienky). Každoročne sa predkladajú správy o prevádzke MSVP vrátane hodnotenia prevádzky ÚJD. Medzinárodné hodnotenia bezpečnosti MSVP doteraz neboli vykonané.

Počas prevádzky MSVP sa vykonávajú pravidelné inšpekcie inšpektormi ÚJD zamerané na hodnotenie stavu vybraných jadrových zariadení, na bezpečnosť prevádzky MSVP a taktiež spolu s inšpektormi MAAE zamerané na skladovanie a evidenciu jadrového materiálu. Prípadné nedostatky zistené inšpekciami sú v protokoloch zaznamenané ako záväzné úlohy, ktoré prevádzkovateľ priebežne plní v stanovených termínoch.

Na MSVP bola vypracovaná hodnotiaca bezpečnostná správa po 9. rokoch prevádzky, ktorá slúži ako podklad pre rozhodnutie zvýšenia skladovacej kapacity.

Stav zariadenia možno v stručnosti hodnotiť nasledovne. Transportné kontajnery a vagóny preukázali počas doterajšieho prevádzkovania vysokú spoľahlivosť. Poruchovosť zdvíhacích zariadení (žeriavov) bola odstránená generálnou opravou a rekonštrukciou.

Problémy s povrchovou ochranou kontajnerov boli riešené novým druhom ochrany povrchu.

Doterajšia tvorba kvapalných ako aj pevných RAO je značne pod projektovými hodnotami, čo súvisí hlavne s nízkou aktivitou vôd v skladovacích bazénoch.

Dávkový príkon 120 m Sv/hod. v skladovacej a kontajnerovej hale je v čase, keď sa nerealizujú manipulácie s kontajnermi tvorený príspevkom od skladovaných palivových kaziet tienených vodnou vrstvou v bazénoch skladovacej haly. Počas manipulácií s vyhoretým palivom nenastane v skladovacej a kontajnerovej hale výrazné zvýšenie úrovne príkonu dávkového ekvivalentu, nakoľko manipulácie sa uskutočňujú pod tieniacou vodnou vrstvou. Práce v priestoroch MSVP sú organizované tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému ožiareniu zamestnanca (princíp ALARA).

Po dobu prevádzky MSVP žiadny zamestnanec neprijal pri realizácii prác v priestore MSVP IDE prevyšujúce maximálnu prípustnú hodnotu 20 mSv/rok (Zákon č.290/96 Z.z.). Najvyššie IDE bežného zamestnanca obsluhy MSVP dosahujú hodnoty 5 mSv/rok. Nevyskytli sa žiadne radiačné nehody.

Monitorovanie životného prostredia v okolí MSVP je súčasťou monitorovania radiačnej situácie v okolí prevádzkovaných jadrových elektrární V-1 a V-2 v lokalite Bohunice. MSVP je vzhľadom na hodnotenie vplyvu na životné prostredie samostatným objektom iba vo vzťahu k atmosférickým výpustiam. Bilancovanie rádionuklidov vypúšťaných do atmosféry sa vykonáva prostredníctvom monitorovania aerosólov, stroncia a trícia vo ventilačnom komíne.

Výpuste z ventilačného komína sú iba nepatrným zlomkom z limitu pre celú lokalitu Jaslovské Bohunice. Možno konštatovať, že prevádzka MSVP nemá výraznejší vplyv na radiačnú situáciu v okolí areálu.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998